Stypendia Ministra Zdrowia dla Studentów

Szanowni Państwo,

Co roku studenci mają możliwość ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia.  Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków o wspomniane stypendium. 

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 119/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. oraz Zarządzenia Rektora nr 190 z dnia 7 października 2021 r.  za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni najpóźniej do 10 października br. składają Państwo wnioski o stypendium Ministra oraz wysyłają Państwo mailem informację do swojego Dziekanatu, potwierdzającą ubieganie się o wspomniane stypendium. Pracownicy dziekanatu weryfikują te wnioski wraz z załącznikami pod względem merytorycznym, formalnym oraz zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

•           art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz

•           Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1271).

Wzory dokumentów (w tym wniosku o stypendium) są dostępne dla studentów WUM w Wirtualnej Uczelni.