Opłaty

Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2021/2022

oraz załącznikami do niniejszego Zarządzenia

Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 154/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 31/2020 w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 2020/2021 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, PDF, 1,03 MB

- załącznik (Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów oraz zasady płatności za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny), [pobierz PDF]

- załącznik nr 1 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym), [pobierz PDF]

- załącznik nr 3 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców w języku polskim na studiach stacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym), [pobierz PDF]

- załącznik nr 4 (Opłaty roczne stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z powodu niezadowalających wyników w nauce), [pobierz PDF]

- załącznik nr 5 (Wniosek o rozłożenie opłat na raty - WZÓR), [pobierz PDF]

- załącznik nr 6 (Wniosek o zwolnienie z opłaty - WZÓR), [pobierz PDF]

UWAGA!

Studenci I roku studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM dokonują opłat za legitymację studencką w kwocie 22 zł na indywidualne konto bankowe.

Zasady płatności za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zarządzenie nr 70/2019, PDF, 91 KB

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 70/2019 z dnia 25.06.2019 r.

Opłaty za studia dla studentów rozpoczynających studia w r.a. 2019/2020

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 70 /2019, PDF, 159 KB

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją na temat opłat za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów, zawartą w Rozporządzeniu  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001861/O/D20181861.pdf

Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów

§ 36. 1. Opłaty wynoszą:

1) 4 zł – za wydanie indeksu; (nie obowiązuje na WUM w związku z wprowadzeniem legitymacji elektronicznej)

2) 20 zł:

a) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:

– dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,

– suplementu do dyplomu w języku obcym

b) za wydanie duplikatu:

– dyplomu ukończenia studiów

– suplementu do dyplomu;

3) 22 zł – za wydanie legitymacji studenckiej;

4) 26 zł – za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

2. Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 

§ 37. 1. Opłaty, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 1–3 oraz ust. 2, wnosi się na rachunek bankowy uczelni lub w miejscu wyznaczonym przez rektora.

2. Opłatę, o której mowa w § 36 ust. 1 pkt 4, wnosi się odpowiednio:

1) na rachunek bankowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w przypadku uwierzytelnienia dokumentu przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

2) na rachunek bankowy uczelni albo w miejscu wyznaczonym przez rektora – w przypadku uwierzytelnienia dokumentu przez uczelnię.

źródło: rozdział 9, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Prosimy również o zapoznanie się z USTAWĄ z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/T/D201816…

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE:
Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.
Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe.
Studenci, za których czesne opłaca firma/instytucja zobowiązani są poinformować o tym Dziekanat oraz podać dane firmy zgodnie z załączonym poniżej wnioskiem.
[Wniosek o wystawienie faktury VAT]
Osoba odpowiedzialna za wystawianie faktur:

Marzena Maas, pokój nr 516 

tel. / fax (0-22) 57 20 504

marzena.maas@wum.edu.pl