Nowy grant realizowany przez jednostkę WNoZ

Z przyjemnością informujemy, że zespół badawczy Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WNoZ WUM uzyskał finansowanie na realizację Grantu Interwencyjnego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  (NAWA) pt.: ”Efektywna adaptacja zawodowa i społeczno-kulturowa pielęgniarek uchodźczyń i pielęgniarzy uchodźców z Ukrainy jako wyzwanie i szansa dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Analiza strategiczna kluczowych barier i określenie polityki długoterminowej”. 


Projekt badawczy, którym pokieruje Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib – Kierownik Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WNoZ WUM, realizowany będzie od 1 stycznia 2023 roku, a w skład Zespołu badawczego, poza pracownikami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. Mariusza Panczyka, dr hab. Mariusza Jaworskiego oraz mgr Iloną Cieślak, wejdą również przedstawiciele partnera zagranicznego: International Hellenic University (Grecja) pod kierownictwem profesora Dimitriosa Theofanidisa, który posiada bogate doświadczenie dotyczące zarządzania kryzysem uchodźczym w ochronie zdrowia w Grecji w latach 2015 i 2016.


Po ataku Rosji na Ukrainę nastąpił największy kryzys uchodźczy w Polsce, zarówno pod względem liczby uchodźców, jak i krótkiego czasu ich przybycia. Liczba uchodźców sięgnęła 12 600 000 milionów osób. Osoby te przemieszczały i wciąż przemieszczają się przede wszystkim do Polski (6 390 000 osób). Wśród uchodźców dominują kobiety, również grupa z wykształceniem medycznym, pracujące w ochronie zdrowia na Ukrainie. Jednocześnie obecnie w Polsce brakuje 50 000 lekarzy i 70 000 pielęgniarek. Efektywna adaptacja zawodowa i społeczno-kulturowa pielęgniarek uchodźczyń i pielęgniarzy uchodźców z Ukrainy mogłaby stanowić próbę rozwiązania kryzysu kadr w ochronie zdrowia w Polsce, jak również być początkiem kształcenia liderów pielęgniarstwa, którzy budować będą system ochrony zdrowia w czasie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej po zakończeniu działań wojennych. Ważny argument stanowi również bezpieczeństwo i komfort rosnącej liczby pacjentów z Ukrainy, napływających wskutek migracji, jak i kryzysu uchodźczego. Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy może być początkiem tworzenia wielokulturowych, włączających osoby innej narodowości, miejsc pracy, również w ochronie zdrowia, co w obliczu zwiększającej się globalnej liczby osób migrujących może stanowić wartość dodaną dla promowania wielokulturowych i inkluzywnych miejsc pracy.


Realizacja projektu będzie obejmowała analizę barier oraz czynników ułatwiających podejmowanie pracy przez pielęgniarki i pielęgniarzy-uchodźców z Ukrainy w Polsce i opracowanie wskazówek do stworzenia efektywnego programu adaptacji zawodowej i społeczno-kulturowej pielęgniarek i pielęgniarzy-uchodźców. W badaniach zastosowana będzie metoda mieszana (dane ilościowe i jakościowe) oraz integracja danych, która pozwala na bardziej synergiczne ich wykorzystanie. Rezultatem projektu będzie opracowanie zaopiniowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych długofalowej strategii adaptacji zawodowej i społeczno-kulturowej pielęgniarek i pielęgniarzy-uchodźców z Ukrainy do polskiego systemu ochrony zdrowia.


Kwota dofinansowania z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wynosi 86 510 PLN.

logotypy NAWA