Historia

Od ponad 20 lat kształcimy w naukach o zdrowiu

Dyoplomatorium

 

Wydział został powołany 29 maja 2000 r. na mocy uchwały Senatu Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM). 9 października 2000 r. naukę na Wydziale rozpoczęło 150 studentów. Teraz studiuje ich u nas prawie 3000! 
Kanwą do powstania WNoZ była deklaracja bolońska podpisana w 1999 r. przez ministrów edukacji 29 państw europejskich. Dotyczyła stworzenia do 2010 r. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, co w praktyce oznaczało konieczność wprowadzenia fundamentalnych zmian w systemie edukacji pielęgniarek i położnych, a w przyszłości także przedstawicieli innych zawodów medycznych. 
Pierwszym Dziekanem Wydziału był prof. Longin Marianowski. Na przestrzeni lat funkcję tą pełnili również:
- prof. Piotr Małkowski (2002-2005,  2005-2008, 2012-2016, 2016-2019)
- dr hab. Zdzisław Wójcik (2008-2012)
- prof. dr hab. Joanna Gotlib (2019-2020)
W kadencji 2020-2024 stanowisko dziekana piastuje prof. Mariusz Gujski.

 

Na początku swojego istnienia Wydział składał się z trzech oddziałów: pielęgniarstwa, położnictwa i dietetyki. Pierwszą jednostką utworzoną w ramach WNoZ był Zakład Pielęgniarstwa i Żywienia Człowieka, który rozpoczął pracę w październiku 2000 r. Kolejne lata to znaczące zmiany w zakresie struktury wydziału oraz realizowanego programu nauczania. Od roku akademickiego 2006/2007 WNoZ kształci na pięciu kierunkach studiów: dietetyce, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym i zdrowiu publicznym. Nauczanie realizowane jest na studiach licencjackich i magisterskich (w trybie dziennym oraz zaocznym). 1 października 2019 r. nastąpiła zmiana nazwy Wydziału. Brzmi ona Wydział Nauk o Zdrowiu.
W 2002 r. w strukturze WNoZ-u funkcjonowało dziewięć jednostek. Obecnie w skład Wydziału wchodzą 24 jednostki - zakłady i kliniki, prowadzące szeroką działalność naukowo-dydaktyczną oraz ciekawe projekty badawcze. Najnowszą jednostką powstałą w ramach WNoZ w 2021 r. jest Zakład Anatomii Człowieka. Spis wszystkich jednostek Wydziału znajduje się na stronie internetowej w zakładce Instytucje wydziałowe.

O wysokim poziomie merytorycznym Wydziału świadczą udzielone mu akredytacje. W 2022 r. ocenę pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej uzyskało prowadzone na Wydziale pielęgniarstwo, położnictwo oraz zdrowie publiczne. O jakości kształcenia świadczy też pozycja wydziału w ostatnich edycjach Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Jakość Wydziału potwierdzają także nasi pracownicy akademiccy. Do dnia dzisiejszego 74 z nich uzyskało stopień doktora nauk medycznych i doktora nauk o zdrowiu, a 22 stopień doktora habilitowanego. W ostatnich latach wyraźnie wzrosła także liczba ich publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. W samym tylko 2018 r. było to 150 publikacji. W okresie od 2011 do 2021 r. pracownicy WNoZ byli autorami 1379 artykułów z Impact Factor. 

 

W 2019 roku Wydział obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala upamiętniająca najważniejsze momenty z dwóch dekad działalności WNoZ. W wydarzeniu uczestniczyło wiele osób związanych z Wydziałem, władze WUM i innych uniwersytetów krajowych i zagranicznych, przedstawiciele towarzystw naukowych i zawodowych, dyrektorzy instytutów naukowych, szpitali oraz członkowie społeczności akademickiej naszej uczelni.
Informację o jubileuszu można przeczytać tutaj.
 

Jesteśmy przekonani, że w kolejnych dekadach nasz Wydział nadal będzie się równie prężnie rozwijał,
odpowiadając na współczesne wyzwania naukowe i edukacyjne.  

 

Dokumenty związane z powstaniem Wydziału: