Dyplomowanie

 

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

KIEROWNIK

ZAKŁADU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

Prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski

ZASADY ZAKOŃCZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE, PDF, 193 KB

EGZAMIN DYPLOMOWY

Na ocenę z egzaminu dyplomowego składa się średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych z:

  • egzaminu z przedmiotu ALS (III rok)*
  • egzaminu z przedmiotu ATLS (III rok)
  • egzaminu testowego przeprowadzanego po zakończeniu III roku

*Wynik zaliczenia z przedmiotu ALS  na II roku będzie miał wpływ na ocenę końcową z egzaminu z ALS, który będzie przeprowadzony po drugiej części zajęć z tego przedmiotu na III roku. Z kolei, ocena z egzaminu z przedmiotu ALS będzie stanowiła jedną ze składowych oceny końcowej na egzaminie dyplomowym.

ALS (III rok)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach 

- uzyskanie pozytywnego wyniku zaliczenia bloku ćwiczeń (zajęcia 10)

- uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w sesji

 

Egzamin składa się z dwóch części :

Część praktyczna: symulacja sprawdzająca znajomość algorytmów i procedur ALS. Do tej części egzaminu studenci podchodzą w 3 osobowych zespołach. Student podczas egzaminu bierze udział w 3 symulacjach – raz jako kierownik zespołu ratownictwa medycznego i dwa razy jako ratownik medyczny. Student w roli kierownika ZRM jest oceniany za kierowanie medycznymi czynnościami ratunkowymi zgodnie z algorytmami ALS oraz za procedury wykonywane przez niego osobiście. W pozostałych dwóch symulacjach oceniana jest poprawność wykonanych przez niego procedur zleconych przez kolejnego kierownika zespołu. Brak zaliczenia części praktycznej skutkuje niedopuszczeniem do części teoretycznej i oceną niedostateczną z egzaminu.

Część teoretyczna: odpowiedź ustna na 3 pytania zawarte w losowo wybranym zestawie pytań, które dotyczą tematyki przedstawionej w opisie zajęć. Aby uzyskać ocenę pozytywną student musi odpowiedzieć na wszystkie pytania w stopniu minimum dostatecznym. Ewentualna odpowiedź niedostateczna na jedno z pytań skutkuje niezaliczeniem części teoretycznej egzaminu i oceną niedostateczną z całego egzaminu w pierwszym terminie. W tym przypadku, w terminie poprawkowym, student przystępuje wyłącznie do części teoretycznej egzaminu. Ocenę końcową z egzaminu w terminie poprawkowym stanowi średnia arytmetyczna ocen z części praktycznej i teoretycznej.

Uwaga: Do egzaminu obowiązuje materiał przedmiotu ALS z roku II i III.

 

ATLS (III rok)

Przedmiot kończy się egzaminem.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

- obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz zaliczenie bloku zajęć, 

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach symulacyjnych.

Zaliczenie oraz egzamin mają charakter praktyczny i realizowane są w formie symulacji sprawdzająca znajomość algorytmów i procedur postępowania z pacjentem urazowym (ITLS). Do zaliczenia i egzaminu studenci podchodzą w 3 osobowych zespołach. Student bierze udział w 3 symulacjach – raz jako kierownik zespołu ratownictwa medycznego i dwa razy jako ratownik medyczny. Student w roli kierownika ZRM jest oceniany za kierowanie medycznymi czynnościami ratunkowymi oraz za procedury wykonywane przez niego osobiście. W pozostałych dwóch symulacjach oceniana jest poprawność wykonanych przez niego procedur zleconych przez kolejnego kierownika zespołu

 

Część teoretyczna, egzamin testowy

Pisemna część egzaminu polega na rozwiązaniu testu.

Do części pisemnej przystępują tylko studenci, którzy uzyskali pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów w  całym toku studiów.

Egzamin pisemny odbywa się w sali umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie zadań.

Test jest złożony z 50 pytań. Do każdego pytania przypisano pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Studenci na rozwiązanie testu mają 60 minut.

Aby uzyskać ocenę pozytywną należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na  minimum 30 pytań (60%)