Akredytacje

Akredytacje Ministerstwa Edukacji i Nauki

Akredytacje są potwierdzeniem jakości kształcenia na naszym wydziale, zgodnego ze standardami jakości przyjętymi dla szkolnictwa wyższego. Podkreślają też, podejmowanie przez nas, nieustanne działania na rzecz doskonalenia procesu nauczania na oferowanych kierunkach studiów. 

Proces kształcenia na WUM umożliwia studentom pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i dietetyki osiągnięcie założonych efektów uczenia się - wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Dlatego Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zadecydowało o przyznaniu pozytywnych ocen programowych dla tych kierunków.

Oceny zostały wydane po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem uczelni w sprawie oceny programowej kierunków. Spełniliśmy wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. Kolejna ewaluacja przewidziana jest na rok akademicki 2027/2028. 

Położnictwo prowadzone jest od 2000 r.

Nadrzędny cel kształcenia na tym kierunku to:

 • przekazywanie studentom nowoczesnej wiedzy medycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na udzielanie świadczeń kobiecie we wszystkich okresach jej życia w kontekście zdrowia prokreacyjnego oraz noworodkowi na najwyższym poziomie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa własnego i pacjenta
 • kształtowanie nienagannej postawy etyczno-moralnej
 • kształcenie umiejętności zarządzania pracą własną i całego zespołu
 • kształtowanie świadomość własnych ograniczeń i wynikająca z tego konieczność uczenia się przez całe życie oraz, w razie potrzeby, korzystanie z wiedzy ekspertów
 • kształtowanie umiejętność rozpoznania i poszanowania różnych poziomów odpowiedzialności wobec pacjentów wśród dostępnego personelu 

Koncepcja kształcenia uwzględnia założenia teoretyczne istoty opieki pielęgniarskiej i holistyczne podejście do zagadnień zdrowia.


Pielęgniarstwo nauczane jest od 2000 r. 

Najważniejsze w kształceniu na tym kierunku jest:

 • przekazywanie studentom nowoczesnej wiedzy medycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa na najwyższym poziomie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa własnego i pacjenta
 • kształtowanie nienagannej postawy etyczno-moralnej
 • kształtowanie umiejętności zarządzania pracą własną i całego zespołu
 • kształtowanie świadomość własnych ograniczeń i wynikająca z tego konieczność uczenia się przez całe życie oraz, w razie potrzeby, korzystanie z wiedzy ekspertów
 • kształtowanie umiejętność rozpoznania i poszanowania różnych poziomów odpowiedzialności wobec pacjentów wśród dostępnego personelu 

Koncepcja kształcenia uwzględnia założenia teoretyczne istoty opieki pielęgniarskiej i holistyczne podejście do zagadnień zdrowia.


Na ratownictwo medyczne kształcenie rozpoczęło się w 2006 r. 

Celem nauczania na tym kierunku jest:

 • wykształcenie wykwalifikowanego kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, który posiada szeroką wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka
 • kształtowanie nienagannej postawy etyczno-moralnej, a także umiejętności zarządzania pracą własną i całego zespołu

Dodatkowo mając na względzie dobro pacjentów oraz dbałość o właściwą rangę zawodu ratownika medycznego kształcenie studentów uwzględnia zasady i wartości etyczne zebrane w Kodeksie Etyki.


Zdrowie publiczne zostało wprowadzona do oferty edukacyjnej w 2001 r.

Nauczanie na tym kierunku kładzie nacisk na:

 • zbiorową, społeczną odpowiedzialność za zdrowie i rolę państwa w ochronie i promocji zdrowia społeczeństwa
 • ukierunkowanie na działanie przynoszące korzyści dla całej populacji i poszczególnych społeczności oraz działania zapobiegawcze
 • docenianie wagi społeczno-ekonomicznych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia, czynników ryzyka zdrowotnego i chorób
 • realizowanie wielosektorowego i interdyscyplinarnego podejścia 

Dietetyka została dodana do programów nauczania Wydziału w 2007 r. 

Zasadniczym celem kształcenia na dietetyce jest:

 • zdobycie wiedzy ogólnej z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzy szczegółowej z zakresu żywienia człowieka zdrowego w praktyce
 • umiejętność zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym
 • przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z zespołem terapeutycznym w zakresie planowania żywienia
 • nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia
 • jest współodpowiedzialność za zdrowie, zarówno indywidualnego pacjenta, jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia. 

 

Uzyskanie pozytywnych ocen PKA było możliwe dzięki zaangażowaniu w proces dydaktyczny i przygotowania do akredytacji nauczycieli, studentów i pracowników administracji.


Akredytacje Ministerstwa Zdrowia 

Uchwałą nr 20/VI/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych udzieliła akredytacji na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie pierwszego i drugiego stopnia dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 5 lat, natomiast Uchwałą nr 21/VI/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych udzieliła akredytacji na prowadzenie studiów na kierunku położnictwo na poziomie pierwszego i drugiego stopnia dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 5 lat. 

CERTYFIKATY MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE UZYSKANIA AKREDYTACJI DLA KIERUNKÓW PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO