Projekt Europejski - Kompetencje Praca Sukces

"KOMPETENCJE PRACA SUKCES. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy"- Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Całkowita wartość projektu 877 302,90 zł, kwota uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 846 942,90 zł (96,5% wartości projektu).

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.

KOMPETENCJE PRACA SUKCES jest innowacyjnym projektem dydaktyczny w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, skierowanym do studentów ostatnich lat studiów kierunku lekarskiego (VI rok) i pielęgniarstwa (III rok studiów I stopnia). Celem projektu jest lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez ukierunkowane wzmocnienie potencjału i atrakcyjności absolwenta WUM.

Odpowiednio dobrana kadra trenerów oraz specjalnie zaprojektowane scenariusze zajęć umożliwiają udzielenie wsparcia w zakresie kształtowania wybranych kompetencji zawodowych,  komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z różnych form zajęć, takich jak: warsztaty, certyfikowane szkolenia, zadania w zespołach projektowych oraz wizyty studyjne u pracodawców. 

Bogata oferta zajęć edukacyjnych obejmuje:

Warsztaty:

- Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza i pielęgniarki

- Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym

- Komunikacja z pacjentem

- Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą

- Evidence-based practice w praktyce lekarza i pielęgniarki

Szkolenia certyfikowane:

- Elektroniczna dokumentacja medyczna

- Trening wystąpień publicznych w ochronie zdrowia

- Tworzenie i redagowanie tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu

- Coaching i mentoring w medycynie i naukach o zdrowiu

- Badania kliniczne - prowadzenie i organizacja ośrodka badawczego

- Analiza danych i statystyka medyczna

Zadania praktyczne w zespołach projektowych:

- I Projekt: Zakładanie własnej działalności gospodarczej

- II Projekt: Tworzenie kontraktu - umowy cywilnoprawnej i świadczenie pracy z lekarzem i pielęgniarką

Wizyty studyjne u pracodawców:

-POLTRANSPLANT

-Rzecznik Praw Pacjenta

- Dział Prawny Szpitala

- Biuro Pielęgniarki Naczelnej Szpitala

- Biuro Dyrektora Publicznego ZOZ

Spotkania z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego "Sukces w ochronie zdrowia"

Kierownikiem projektu jest Pani dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Strona internetowa: www.kompetencje.wum.edu.pl