Habilitacje i profesury

Sprawy administracyjne związane z przewodami habilitacyjnymi oraz postępowaniami o nadanie tytułu profesora w WNoZ:

mgr Monika Tereszkiewicz pokój 518
tel.: (0-22) 57 20 577
monika.tereszkiewicz@wum.edu.pl

Wydział Nauki o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Zgodnie z obowiązującymi od 01 października 2013 r. nowymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 18 marca 2011 r. [Dz.U. 2011 Nr 84 poz. 855] o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki informujemy, że wniosek o wszczęcie procedury habilitacyjnej, w którym zostaje wskazana przez kandydata jednostka wybrana do przeprowadzenia postępowania oraz inne dokumenty składane są w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (Pl. Defilad 1 [PKiN, 24 piętro, 00-901 Warszawa]. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej CK.

Osoby wskazujące Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako jednostkę w której chcieliby przeprowadzić procedurę habilitacyjną, muszą spełnić wymagania WNoZ dotyczące punktów IF i MNiSzW. Od roku akademickiego 2013/2014 obowiązuje 7,5 IF [w tym 3,5 IF jako pierwszy autor] i 150 pkt MNiSzW [w tym 70 pkt jako pierwszy autor].

Po zakończeniu procedowania należy uiścić kwotę 120 zł za dyplom, którą należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe Uczelni:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.: 46116022447230200000000000

z dopiskiem „opłata za dyplom”