Złożenie rozprawy doktorskiej

Wraz z oprawionymi egzemplarzami pracy doktorskiej składana jest:

  • płyta z jej wersją elektroniczną w formacie MS Word (*doc),
  • opinia promotora,
  • streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim (+ wersja elektroniczna),
  • oświadczenie do biblioteki [pobierz plik].

Przed złożeniem pracy doktorskiej uprzejmie proszę o kontakt z Dziekanatem w celu poinformowania o wybranych w ramach egzaminów doktorskich: języku obcym oraz dyscyplinie dodatkowej, a także w celu ustalenia terminu odbioru protokołów egzaminów doktorskich.

Uprzejmie przypominamy, iż w przypadku przewodów wszczętych po 01/01/2015 r., zgodnie z treścią Uchwały Nr 115/2014 Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu istnieje obowiązek przedstawienia publikacji (lub zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie publikacji do druku), zawierającej elementy rozprawy doktorskiej, przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem jej do publicznej obrony.

Rozprawa doktorska w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów 

Wymogi ustalone przez Radę WNoZ dotyczące rozprawy doktorskiej w formie cyklu publikacji:
1) cykl stanowią przynajmniej 3 publikacje w czasopismach naukowych z listy ministerialnej;
2) kandydat na stopień doktora musi być pierwszym autorem przynajmniej w dwóch z nich; 
3) co najmniej dwie publikacje muszą być pracami oryginalnymi;
4) zalecane jest, aby przynajmniej jedna praca, opublikowana była w czasopiśmie z listy filadelfijskiej.

W przypadku rozprawy doktorskiej w formie cyklu publikacji należy złożyć dla każdej publikacji oświadczenia współautorów, określające indywidulany wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy publikacja ma więcej niż 5 współautorów, Doktorant winien przedłożyć swoje oświadczenie określające jego indywidulany wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.