SZKOLENIE ANNUAL TRAINING SCHOOL – 2017 W TURKU (FINLANDIA)

Jarosława Belowska1, Lucyna Iwanow1, Izabella Uchmanowicz2, Joanna Gotlib1

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia,Wydział Nauki o Zdrowiu,Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem – sprawozdanie z pierwszegoszkolenia ANNUAL TRAINING SCHOOL – 2017
w Turku (Finlandia)

W dniach 18-22września 2017 roku w Turkuw Finlandii odbyło się pierwsze z serii szkolenie ANNUAL TRAINING SCHOOL – 2017, organizowane w ramach projektu badawczego „RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem” współfinansowanego przez Unię Europejską irealizowanego w ramach  Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych - Akcja COST CA15208 - Cooperation in Science and Technology w Programie Ramowym Horyzont 2020.
W pilotażowym szkoleniu brały udział doktorantki mgr Jarosława Belowska i mgr Lucyna Iwanow, reprezentantki Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

RANCARE Rationing - Missed Nursing Care

Pojęcie utraty opieki pielęgniarskiej (Missed Nursing Care) zostało po raz pierwszy zidentyfikowane przez w 2006 roku przez amerykańską pielęgniarkę Beatrice J. Kalisch [1]. Missed Nursing Care jest błędem pominięcia i odnosi się do każdego aspektu wymaganej opieki nad pacjentem, która zostałapominięta, w części lub w całości. Oznacza to, że niektóre elementy opieki pielęgniarskiej są wykonywane z opóźnieniem, a tylko część udaje się sukcesywnie zakończyć [2]. Uważa się, że problem ten występuje na całym świecie
i bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu pacjenta we wszystkich krajach i kulturach [1,2]. Ponadto Kalisch i wsp. opracowali koncepcyjny model zaniedbanej opieki pielęgniarskiej. Zgodnie z jegozałożeniami, czynniki strukturalne, przyczyniające się do opuszczenia opieki, obejmują: zasoby pracy, zasoby materialne oraz pracę zespołową i komunikację. Jeśli brakuje któregokolwiek z tych zasobów, pielęgniarki są zobowiązane do priorytetowego traktowania swoich zadań i obowiązków, a w danej chwili opieka pielęgniarska może zostać opóźniona lub pominięta. Obecnie najważniejszymi czynnikami predykcyjnymi utraty opieki pielęgniarskiej jest poziom zatrudnienia i praca zespołowa [1]. Mając na uwadzezmagania systemu ochrony zdrowia z globalnym brakiem pielęgniarek, brak opieki lub jej pominięcie jest powszechnym zagrożeniem, mogącym prowadzić do niebezpiecznych błędów medycznych [1].

W trzyletnim projekcie RANCARE (planowana data zakończenia IX 2019) udział bierze 84 przedstawicieli z 27 krajów świata [3]. Przedstawicielami Polski w Projekcie RANCARE jestdr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib reprezentująca Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz z Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Głównym celem Projektu jest podjęcie dyskusji na temat wpływu niewystarczającej, w większości krajów świata, obsady pielęgniarskiej na praktykę pielęgniarską: jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, jak również konsekwencji braku wystarczającej opieki pielęgniarskiej dla rozwoju zawodowego pielęgniarek. Poprawa obecnej sytuacji ma zostać osiągnięta poprzez pogłębianie współpracy pomiędzy przedstawicielami z różnych krajów świata reprezentujących różne dziedziny wiedzy:  pielęgniarek, lekarzy, specjalistów zdrowia publicznego, ale również etyków oraz specjalistów w obszarze badań naukowych w naukach o zdrowiu [3].  

W projekcie RANCARE Rationing - Missed Nursing Carewskazano 8 obszarów, w których prowadzone będą badania i analizy:

 1. wypracowanie wspólnej definicji pojęcia racjonowania opieki pielęgniarskiej;
 2. wskazanie najważniejszych czynników związanych z systemem racjonowania opieki pielęgniarskiej oraz wskazanie nowych kierunków badań w tych obszarze;
 3. wskazanie obszarów do dyskusji na temat bezpieczeństwa pacjentów oraz jego miejsca w programach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo;
 4. wskazanie obszarów do dyskusji na temat etycznego wymiaru racjonowania opieki pielęgniarskiej;
 5. analiza i wskazanie najważniejszych kompetencji wymaganych do kształcenia
  w zakresie podejmowania decyzji i ustalania priorytetów w opiece pielęgniarskiej;
 6. analiza i wskazanie metod oceny i sposobów badania racjonowanej opieki pielęgniarskiej;
 7. wskazanie interwencji pielęgniarskich opartych na dowodach naukowych;
 8. rozpowszechnienie wyników badań w grupie interesariuszy zewnętrznych reprezentujących różne kraje: pielęgniarskich organizacji zawodowych i naukowych, stowarzyszeń pacjentów, kadry zarządzającej szpitalami i innymi placówkami ochrony zdrowia [3].

 

Missed Nursing Care - ANNUAL TRAINING SCHOOL 2017

            Celem projektu było wzmocnienie wspólnej świadomości w zakresie pojęcia utraty opieki pielęgniarskiej (ang. Missed Nursing Care) oraz zapoczątkowanie tworzenia sieci kontaktów wspierających wymianę wiedzy oraz rozpowszechniania dobrych praktyk pielęgniarskich zarówno na szczeblu europejskim jak i międzynarodowym.

            Uczestnikami projektu były pielęgniarki posiadające stopień naukowy doktora bądź będące na studiach doktoranckich reprezentujące trzynaście państw (Bośnię i Hercegowinę, Cypr, Czechy, Finlandię, Grecję, Irlandię, Litwę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Szwajcarię, Wielką Brytanię oraz Włochy).

            Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy. Grupa pierwsza zajmowała się aspektem etycznym racjonowania opieki pielęgniarskiej, natomiast grupa druga aspektem teoretycznym tego zagadnienia. Opiekunami grupy etycznej byli prof. Helena Leino-Kilpi oraz prof. Riitta Suhonen z Uniwersytetu w Turku (Finlandia), a także prof. Anne Scott z Uniwersytetu w Galway (Irlandia). Grupę teoretyczną prowadzili dr Anat Drach-Zahawy psycholog z Uniwersytetu w Hajfa (Izrael), prof. Terry L. Jones pielęgniarka z Uniwersytetu w Virginii (USA) oraz prof. Walter Sermeus z Uniwersytetu w Leuven (Belgia).

            Każdy dzień składał się z czterech bloków zajęciowych, które dzieliły się na dwa wykłady, podczas których obecni byli wszyscy uczestnicy projektu oraz dwa seminaria, podczas których odbywała się praca w grupach.

            Na wykładach poruszane były zarówno zagadnienia teoretyczne, które wprowadzały do pojęć wokół których oscylował cały kurs jak i pozwalały je dokładniej zrozumieć. Odbywały się również zajęcia z etyki, na których grupa, która nie wybrała etycznego profilu mogła pozastanawiać się nad szerszym i bardziej abstrakcyjnym ujęciem problemu jakim jest niedostatek opieki pielęgniarskiej. Podczas kursu odbywały się również zajęcia z Evidence Based. Zajęcia seminaryjne były rozwinięciem zagadnień poruszanych na wykładach. Dodatkowo poruszane były na nich treści prowadzenia projektów badawczych. Podczas tych zajęć każdy uczestnik grupy teoretycznej mógł opowiedzieć o swoim projekcie naukowym oraz zastanowić się jak wpisuje się on w cele RANCARE.

            Poza zajęciami merytorycznymi organizatorzy przewidzieli też część integracyjną. Pierwszego dnia, po zajęciach, odbył się wieczorek zapoznawczy podczas którego uczestnicy projektu mogli zapoznać się z legendą powstania Finlandii oraz usłyszeć kilka kawałów na temat sposobu bycia Finów. Następnego dnia przewidziany był spacer po mieście, jednak ze względu na pogodę odbyła się druga odsłona wieczorku zapoznawczego, na którym uczestnicy projektu mogli lepiej się poznać oraz wymienić spostrzeżeniami odnośnie zajęć jak i porozmawiać o sytuacji personelu pielęgniarskiego w swoich krajach. Trzeciego dnia projektu organizatorzy umożliwili zwiedzenie szpitala uniwersyteckiego w Turku. Po szpitalu oprowadzał pracownik działu logistycznego, który bardzo chętnie odpowiadał na wszystkie pytania. Został nam pokazany oddział zakaźny oraz oddział chorób płuc, na których można było porozmawiać z pracującym tam personelem. Przedostatniego dnia szkolenia odbyła się uroczysta kolacja w muzeum w Turku. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem pozostałości po średniowiecznym mieście, następnie wszyscy uczestnicy projektu wraz z wykładowcami zasiedli do pożegnalnej kolacji.

            Szkolenie zorganizowane przez RANCARE dało możliwość wymiany doświadczeń na polu międzynarodowym. Uczestnicy projektu chętnie dzielili się rozwiązaniami jakie zostały zastosowane w ich państwach ale też problemami i dylematami jakie przed nimi stoją. Opiekunowie grup i wykładowcy byli otwarci na dyskusję i chętnie pomagali i dawali wskazówki odnośnie projektów naukowych uczestników.

 

Bibliografia:

 1. Uchmanowicz I. Missed nursing care –what went wrong? Central European Journal of Nursing and Midwifery 2017;8 (2): 609
 2. Kalisch B.J., Landstrom G.L., Hinshaw A.S. Missed nursing care: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing 65 (7), 1509–1517.
 3. https://www.rancare-action.eu/