Archiwum projektów

                                                                               PROJEKTY EUROPEJSKIE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU:

 • Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Piotr Małkowski

Okres realizacji: 01.10.2009 - 30.09.2013

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do leczenia chorych z nowotworami wątroby. Projekt realizowany był na podstawie umowy UDA-POKL-04.01.01-00-090/09 zawartej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału rozwojowego Uczelni poprzez podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze diagnostyki kadry dydaktycznej, a także stworzenia kompleksowego programu nauczania dla osób spoza społeczności akademickiej. W pierwszej fazie projektu blisko 40 dydaktyków - lekarzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczyło w stażach i wizytach studyjnych w wiodących ośrodkach europejskich. 

Działania drugiej fazy projektu z kolei skupiły się na lekarzach i technikach spoza społeczności akademickiej. Do tych odbiorców skierowana była oferta kursów na temat diagnostyki obrazowej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby. Przeszkolono ponad  300 lekarzy i techników elektroradiologii z ośrodków wyposażonych w aparaturę do diagnostyki guzów wątroby. Wykłady prowadzone były przez doświadczoną kadrę dydaktyczna Uczelni z wieloletnią praktyką kliniczną i dydaktyczną - profesorzy z klinik i zakładów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, m.in.: 

•prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego, który pełnił finkcję Kierownika Projektu

•prof. dr hab. n. med. Marek Gołębiowski – Kierownik I Zakładu Radiologii Klinicznej 

•prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński - Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej.

W ramach projektu stworzono kompendium pt. „Diagnostyka obrazowa guzów wątroby. Rozpoznanie i kwalifikacja do leczenia” skierowane do lekarzy – uczestników kursów. Publikacja pod redakcją prof. Marka Gołębiowskiego, prof. Piotra Małkowskiego i prof. Krzysztofa Zieniewicza stanowi wyczerpujące kompendium wiedzy na temat organicznych ogniskowych zmian w wątrobie. Dzieło powstało dzięki wspólnemu wysiłkowi 16-ososbowego interdyscyplinarnego zespołu uznanych specjalistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na co dzień współpracującego w identyfikowaniu, ocenie Klinicznej i leczeniu przypadków guzów wątroby. 

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej projektu www.pokl.wum.edu.pl.

 • Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Katarzyna Koziak

Okres realizacji: 01.03.2009 - 30.06.2015

Informacje o projekcie:

Projekt zrealizowany w konsorcjum z Instytutem Farmaceutycznym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) z osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. 

Celem projektu było otrzymanie innowacyjnego leku śródbłonkowego z nowych pochodnych escyny oraz opracowanie technologii jego otrzymywania w skali wielkolaboratoryjnej. W wyniku przeprowadzonych analiz in vitro oraz in vivo opracowano sposób otrzymywania protoescygeniny z escyny; ii). Uzyskano i poddano pogłębionej analizie pod względem aktywności biologicznej nowe pochodne escyny (protoescygeniny). Oceniona została cytotoksyczność analizowanych związków, ich wpływ na proliferację komórek, przepuszczalność monowarstwy komórek,  stężenie cholesterolu komórkowego, translokację czynników transkrypcyjnych NFkB (p50 i p65) do jądra komórkowego i budowę cytoszkieletu aktynowego. Ponadto przeprowadzono wielkoskalową analizę transkryptomu (metodą mikromacierzy ekspresyjnych) oraz proteomu (metodą iTRAQ). Efektem tych badań było wyselekcjonowanie związków o działaniu śródbłonkowym, które mogą być kandydatami na nowy lek, hamujący odpowiedź zapalną komórek śródbłonka i tym samym chroniący naczynia krwionośne przed patologicznymi zmianami; iii) Na szczurzym modelu przewlekłej niewydolności żylnej przeprowadzono przedkliniczne badania farmakologiczne in vivo weryfikujące aktywność biologiczną wybranej pochodnej i potwierdzono jej skuteczność terapeutyczną przewyższającą skuteczność escyny. Upowszechniono i ujawniono zastosowanie escyny w warunkach klinicznych (zgłoszenie patentowe) – jako potencjalnego leku hamującego postęp choroby Alzheimera. Wyniki badań przeprowadzonych w projekcie były wielokrotnie prezentowane podczas konferencji naukowych i zawsze wzbudzały duże zainteresowanie słuchaczy. Pośrednio o znaczeniu wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu świadczy obserwowany w ostatnich latach wzrost sprzedaży preparatów zawierających escynę: w roku 2014 wartość tego rynku wyniosła 226 milionó w USD (dane na podstawie danych IMS Kilochem).

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.escyna.wum.edu.pl.

 • Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Okres realizacji: 01.10.2010 - 28.02.2012

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowana systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych. Całkowita wartość projektu 1 173 900,00 zł.

Głównym celem projektu było kształcenie 261 pielęgniarek i położnych w ramach Studiów Pomostowych oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia, tytuł licencjata pielęgniarstwa. Studia te przyczyniły się także do zwiększenia motywacji do dalszego podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych przez pielęgniarki. Uzyskany dyplom automatycznie uznawany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 • Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" 

Kierownik projektu: dr Grażyna Wójcik

Okres realizacji: 30.11.2012 - 31.12.2012

Informacje o projekcie:

Projekt współfinanowy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kurs specjalistyczny w zakresie opieki geriatrycznej przeznaczony dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmował 40- godzinne zajęcia warsztatowo-seminaryjne oraz ćwiczenia. Uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat.

 • Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego ,,wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej"

Kierownik projektu: dr Grażyna Wójcik

Okres realizacji: 10.10.2013 - 01.12.2013

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiebiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3, Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonownaia systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

To innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne, którego realizacja przyczyniła się do dos tworzenia podstaw dla nowej jakości opieki geriatrycznej w Polsce. W szkoleniach wzięli udział lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeuci, opiekuni medyczni i terapeuci środowiskowi.

Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej i w efekcie poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce. Programy szkoleń opracowane były przez ekspertów powołanych w ramach Zespołu ds. gerontologii przy Ministrze Zdrowia.

 • Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej

Kierownik projektu: dr Grażyna Wójcik

Okres realizacji: 20.05.2014 - 28.02.2015

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiebiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3, Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonownaia systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

To innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne, którego realizacja przyczyniła się do stworzenia podstaw dla nowej jakości opieki geriatrycznej w Polsce. W szkoleniach wzięły udział pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej i w efekcie poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce.

 • Przygotowanie i realizacjia kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakreaie opieki geriatrycznej

Kierownik projektu: dr Grażyna Wójcik 

Okres realizacji: 23.06.2014 - 15.12.2014

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiebiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3, Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonownaia systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

To innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne, którego realizacja przyczyniła się do stworzenia podstaw dla nowej jakości opieki geriatrycznej w Polsce. W szkoleniach wzięli udział teraupeci środowiskowi podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej i w efekcie poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie 2 edycji kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego 

Kierownik projektu: dr Grażyna Wójcik               

Okres realizacji: 01.07.2014 - 15.12.2014            

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektu systemowego "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście4 zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego sie społeczeństwa". Kurs realizowano na obszarze działania Warszwskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w dwóch edycjach, dla maxymalnie 60 pielęgniarek, pielęgniarzy.  

Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej i w efekcie poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch edycji kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego 

Kierownik projektu: dr Grażyna Wójcik

Okres realizacji: 20.02.2015 - 31.07.2015

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektu systemowego "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście4 zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego sie społeczeństwa". Kurs realizowano na obszarze działania Warszwskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w dwóch edycjach, dla maxymalnie 60 pielęgniarek, pielęgniarzy.  

Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej i w efekcie poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce.

 • Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Piotr Małkowski

Okres realizacji: 01.04.2013 - 31.03.2015

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020.

Projekt zakładał rozszerzenie oferty edukacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie opieki pielęgniarskiej osób starszych przed i po zabiegach transplantacyjnych. W pierwszej kolejności szkolenia objęły kadrę dydaktyczną WUM (ok.60 osób), którzy mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach/panelach z czołowi polskimi ekspertami w zakresie transplantacji oraz w zjazdach, konferencjach i kongresach organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Specjalna oferta skierowana była również dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ci, z kolei, mieli możliwość odbycia stażu w  wybranym ośrodku zagranicznym specjalizującym się w zakresie transplantacji. 

Oferta edukacyjna obejmowała również pielęgniarzy i pielęgniarki (100osób) z ośrodków w całej Polsce, którzy zechcieli podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego. Dla tych osób przygotowano ponad 140 godzinny kurs zawierający  nauczanie stacjonarne, w tym wykłady i zajęcia praktyczne wsparte nauczaniem w formie e-learningu.  W ramach projektu powstała książka w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych pod autorstwem prof. dr hab. Piotra Małkowskiego i dr hab. Jarosława Czerwińskiego.

 • β-escin - a new agent in the skeletal muscle regeneration improvement?

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Katarzyna Koziak 

Okres realizacji: 01.02.2014 - 31.12.2015

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomost Działanie 1.2, Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Priorytet 1. Badanie i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przekazała na realizację projektu środki finansowe w kwocie 268 000,00 zł.

Celem badań prowadzonych w ramach projektu POMOST „β-escin – a new agent in the skeletal muscle regeneration improvement” było zbadanie wpływu β-escyny na regenerację uszkodzonych mięśni szkieletowych. Escyna jest mieszaniną saponin izolowanych z nasion kasztanowca zwyczajnego i znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim jako lek śródbłonkowy w chorobach związanych z przewlekłą niewydolnością żylną. Przeprowadzone doświadczenia wykazały bardzo pozytywny wpływ escyny m.in. na ograniczenie spadku masy uszkodzonych mięśni, ograniczenie zwłóknienia pozapalnego, które jest częstym, niekorzystnym następstwem uszkodzenia mięśni ograniczającym ich regenerację oraz zmniejszenie stanu zapalnego. Poprawa potencjału regeneracyjnego mięśni obserwowana po zastosowaniu β-escyny ma krytyczne znaczenie zwłaszcza dla mięśni wolnych, które charakteryzują się ograniczoną zdolnością do regeneracji.                                                                                                                      

 • Wydrukuj sobie kość! - Interakcje komórek z biomateriałami wytwarzanymi za pomoca drukarek 3D

Kierownik projektu: Dr n. med. inż. Piotr Mrówka

Okres realizacji: 01.12.2014 - 31.10.2015

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 "Rozwój kwalifikacj kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym" w konkursie SKILLS.    

Celem projektu realizowanego we współpracy z badaczami z grupy, zajmującej się biomateriałami Zakładu Projektowania Materiałów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (PW), było stworzenie hybrydowego produktu inżynierii tkankowej o możliwie najlepszych właściwościach mechanicznych i biologicznych, który potencjalnie będzie mógł być wykorzystany jako implant kostny. W tym celu skupiono się na architekturze wewnętrznej materiałów. Zadaniem partnerów z PW, chemików specjalizujących się w inżynierii materiałowej, było stworzenie z wybranych materiałów polimerowych szeregu rusztowań różniących się architekturą wewnętrzną oraz ocena ich właściwości mechanicznych przed i po zasiedleniu komórkami - zasiedlenie rusztowań komórkami izolowanymi z kości i ocena interakcji komórek z materiałem.

Projekt ma przede wszystkim cel aplikacyjny, ale badania miały również znaczenie poznawcze. Testując jednocześnie różne materiały w różnych strukturach 3D określono, w jaki sposób właściwości mechaniczne podłoża, będące kombinacją właściwości materiału i architektury rusztowania z niego wytworzonego, wpływają na zachowanie komórek na ich powierzchni. Projekt pozwolił również zoptymalizować architekturę przestrzenną rusztowania.

                                                     

 •  Cefazolina jako nowy lek w terapii łuszczycy

Kierownik projektu: dr Oliwia Zegrocka-Stendel

Okres realizacji: 01.09.2014 - 30.09.2015

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2 "Rozwój kwalifikacj kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym" w projekcie konkursie SKILLS.  Umowa zrealizowana zgodnie z Regulaminem konkursu IMPULS  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która przekazała laureatowi kwotę 80 000,00 zł jako część subwencyjną na realizację projektu.

W ramach projektu opracowano właściwą formulację kremu, który nadaje się bezpośrednio do stosowania zewnętrznego na chorych na łuszczycę. Zanalizowano otrzymaną kompozycję farmaceutyczną pod względem warunków stabilności, dzięki czemu wiadomo w jakich warunkach należy przechowywać ten preparat, aby zachował długotrwałą stabilność (np. w lodówce).  Ta wiedza jest bardzo ważna, ponieważ stosowane dotychczas preparaty cefazoliny, w formie zastrzyków lub kropli do oczu przygotowywane były bezpośrednio przed podaniem, ze względu na niską stabilność API w roztworach wodnych. Odbyły się również wstępne rozmowy z firmą BTM Innovations dotyczące wytworzenia próbnej serii kremu z cefazoliną i przeprowadzenia badań klinicznych fazy I i II w celu potwierdzenia skuteczności tego preparatu. Między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i firmą BTM Innovations została podpisana umowa dotycząca w/w badań klinicznych. Realizacja projektu umożliwiła także zainteresowanie z możliwością kupienia i użycia opracowanego nowego preparatu przeciwłuszczycowego.                                                                                                                                                                                                                           

Więcej informacji odnośnie projektów - [pobierz plik]  

Zapraszamy również na stronę internetową Biura Projektów WUM - https://funduszestrukturalne.wum.edu.pl/.