Złożenie rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy o wejsciu w  życie Zarzadzenia nr 34/2019 Rektora WUM w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) i doktorskich.
Prosimy o zapoznanie sie z obowiązująca procedurą 

Wraz z oprawionymi egzemplarzami pracy doktorskiej składana jest:

  • płyta z jej wersją elektroniczną w formacie MS Word (*doc),
  • opinia promotora,
  • streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim (+ wersja elektroniczna),
  • oświadczenie do biblioteki [pobierz plik].
  • oświadczenie autora 

Przed złożeniem pracy doktorskiej uprzejmie proszę o kontakt z Dziekanatem w celu poinformowania o wybranych w ramach egzaminów doktorskich: języku obcym oraz dyscyplinie dodatkowej, a także w celu ustalenia terminu odbioru protokołów egzaminów doktorskich.

Uprzejmie przypominamy, iż w przypadku przewodów wszczętych po 01/01/2015 r., zgodnie z treścią Uchwały Nr 115/2014 Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu istnieje obowiązek przedstawienia publikacji (lub zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie publikacji do druku), zawierającej elementy rozprawy doktorskiej, przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem jej do publicznej obrony.

Rozprawa doktorska w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów 

Wymogi ustalone przez Radę WNoZ dotyczące rozprawy doktorskiej w formie cyklu publikacji:
1) cykl stanowią przynajmniej 3 publikacje w czasopismach naukowych z listy ministerialnej;
2) kandydat na stopień doktora musi być pierwszym autorem przynajmniej w dwóch z nich; 
3) co najmniej dwie publikacje muszą być pracami oryginalnymi;
4) zalecane jest, aby przynajmniej jedna praca, opublikowana była w czasopiśmie z listy filadelfijskiej.

W przypadku rozprawy doktorskiej w formie cyklu publikacji należy złożyć dla każdej publikacji oświadczenia współautorów, określające indywidulany wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy publikacja ma więcej niż 5 współautorów, Doktorant winien przedłożyć swoje oświadczenie określające jego indywidulany wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.

Informacja 

W związku z wejściem w życie z dniem 01 października 2018 r. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), uprzejmie informujemy, iż  zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669):
1. Przewody doktorskie, wszczęte i niezakończone przed 01 października 2018 r.,  są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2. W okresie od 01 października 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych;
3. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora;
4. Przewody doktorskie, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., będą umarzane; 
5. W przewodach doktorskich wszczętych po 01 października 2018 r. :

• stopień nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
• w uczelni stopień nadaje:

a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej, 
b) od dnia 1 października 2019 r.- – senat lub określony w statucie inny organ uczelni.