Wszczęcie przewodu doktorskiego

Sprawy administracyjne związane z przewodami doktorskimi w WNoZ:

mgr inż. Barbara Rutkowska
 tel.: (0-22) 57 20 798
barbara.rutkowska@wum.edu.pl

mgr inż. Barbara Buczyńska
 tel.: (0-22) 57 20 507
barbara.buczynska@wum.edu.pl

Wykaz dokumentów do wszczęcia, składanych przez kandydata (co najmniej tydzień przed umówionym spotkaniem z Dziekanem/Prodziekanem):

 • wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego [pobierz plik], RTF 47KB
 • kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu),
 • opinię przyszłego promotora o pracy (z pisemnym zaświadczeniem o zaawansowaniu pracy min. 70%; wyjątek granty i stypendia wymagające wszczętego przewodu doktorskiego),
 • kwestionariusz osobowy [pobierz plik],
 • CV,
 • proponowany tytuł, założenia, metodykę i koncepcję rozprawy doktorskiej (prosimy o wydruk dwustronny),
 • informację o działalności popularyzującej naukę,
 • wykaz publikacji (wyodrębnić doniesienia zjazdowe) z odbitkami prac opublikowanych (kopie bez doniesień)  lub kopię pracy wysłanej do druku, wraz z zaświadczeniem redakcji o zakwalifikowaniu do druku (prosimy o kopiowanie dwustronne),
 • opinię komisji etycznej (w przypadkach wymaganych),
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu/uczestnictwie w studiach doktoranckich lub deklaracja pokrycia kosztów przewodu.

Kandydat może ponadto przedstawić:

 • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia [Dz.U. 2016, poz. 1586],
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż język polski [pobierz plik].

Zasady prowadzenia przewodu doktorskiego na WNoZ: [pobierz plik].

Uprzejmie przypominamy, iż w przypadku przewodów wszczętych po 01/01/2015 r., zgodnie z treścią Uchwały Nr 115/2014 Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu istnieje obowiązek przedstawienia publikacji (lub zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie publikacji do druku), zawierającej elementy rozprawy doktorskiej, przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem jej do publicznej obrony.

Rozprawa doktorska w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów  

Wymogi ustalone przez Radę WNoZ, dotyczące rozprawy doktorskiej w formie cyklu publikacji:
1) cykl stanowią przynajmniej 3 publikacje w czasopismach naukowych z listy ministerialnej;
2) kandydat na stopień doktora musi być pierwszym autorem przynajmniej w dwóch z nich; 
3) co najmniej dwie publikacje muszą być pracami oryginalnymi;
4) zalecane jest, aby przynajmniej jedna praca, opublikowana była w czasopiśmie z listy filadelfijskiej.

W przypadku rozprawy doktorskiej w formie cyklu publikacji należy złożyć dla każdej publikacji oświadczenia współautorów, określające indywidulany wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy publikacja ma więcej niż 5 współautorów, Doktorant winien przedłożyć swoje oświadczenie określające jego indywidulany wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.

Informacja 

W związku z wejściem w życie z dniem 01 października 2018 r. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), uprzejmie informujemy, iż  zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669):

1. Przewody doktorskie, wszczęte i niezakończone przed 01 października 2018 r.,  są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2. W okresie od 01 października 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych;
3. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora;
4. Przewody doktorskie, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., będą umarzane; 
5. W przewodach doktorskich wszczętych po 01 października 2018 r. :

• stopień nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
• w uczelni stopień nadaje:

a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej, 
b) od dnia 1 października 2019 r.- – senat lub określony w statucie inny organ uczelni.