WNIOSKI O STYPENDIA MINISTRA

Szanowni Państwo, 

W związku z otrzymaniem w dniu 03.10.2018 r. Kart Oceny Studentów do wniosków o stypendia ministra przyznawane studentom i doktorantom, ( zarządzenie nr 67/2015 Rektora WUM, dodatkowa informacja: https://www.gov.pl/zdrowie/stypendia-ministra), osoby zainteresowane składają do Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM do dnia 05.10.2018 r.:

  • Wnioski o stypendium Ministra (w wersji papierowej),

Uwaga! Załączniki do wniosku:

-  Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium - ma być skierowane do Ministra Zdrowia.

-  Karta Oceny (w wersji papierowej) – wzór w załączeniu (od tego roku po raz pierwszy!). Kartę Oceny wypełnia student wg. poniższej informacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia w dniu 2.10.2018 r.

KARTA OCENY STUDENTA, docx, 15 KB

„Szanowni Państwo,

 

W uzupełnieniu do pisma znak: NSN.078.74.2018.EO; IK 1438752, uprzejmie przekazuję wzory kart dla studentów wraz z zestawieniami.

Bardzo proszę, aby studenci wypełnili te karty, zgodnie z treścią zawartą we wnioskach o przyznanie stypendium.

Proszę, aby tytuły poszczególnych osiągnięć podane były w skrócie, tj. pierwsze trzy – cztery wyrazy danego tytułu.

Proszę o zwrócenie uwagi, aby w karcie (i oczywiście we wniosku) zostali wymienieni wszyscy współautorzy w przypadku prac zbiorowych, wraz  z określeniem wkładu procentowego wszystkich współautorów, z zachowaniem właściwej kolejności poszczególnych współautorów pracy.

Proszę o wpisanie  listy czasopisma: A,B lub C (studenci).

Przypominam, że w odniesieniu do konferencji należy wpisać tylko referaty z pełnym własnym autorstwem (100 % autorstwa).

 

Załączyłam Państwu  Kartę Oceny – z wpisanymi przykładowo fikcyjnymi danymi, jako wzór, wg którego prosimy o wypełnienie takiej Karty.

 

Pragnę jeszcze poruszyć sprawę osiągnięć artystycznych. Otóż są one brane pod uwagę tylko na kierunkach artystycznych, czyli nas to nie dotyczy.   Gdyby jednak zaszła okoliczność wyjątkowa, że student  jest autorem  dzieła artystycznego (np. utworu muzycznego lub  dzieła plastycznego), które powstało w związku z realizacją procesu naukowo-dydaktycznego, to proszę o wpisanie tego osiągnięcia (w Karcie – tuż po publikacjach), a we wniosku o stypendium w punkcie „osiągnięcia artystyczne”. Proszę także o załączenie w takim przypadku oświadczenia Dziekana Wydziału, że praca powstała w związku z procesem naukowo-dydaktycznym i odpowiada profilowi kształcenia (…)