Prezentacja kierunku - Położnictwo

  

 • I stopnia stacjonarne                  -              3 lata, tj. 6 semestrów
 • II stopnia stacjonarne                 -              2 lata, tj. 4 semestry
 • II stopnia niestacjonarne            -              2 lata, tj. 4 semestry

                                           

                                   REKRUTACJA 

  

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO:

 

 • Podstawy opieki położniczej
 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • Neonatologia i opieka neonatologiczna
 • Patologia
 • Farmakologia
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Choroby wewnętrzne
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Chirurgia
 • Badania naukowe w położnictwie
 • Psychologia kliniczna
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne
 • Intensywny nadzór położniczy

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów I stopnia:

 • potrafi wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, kobiety będącej w połogu oraz chorej ginekologicznie;
 • nabywa umiejętności w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo – ginekologiczno-przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium;
 • potrafi rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową;
 • może samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny oraz sprawować opiekę nad matką i noworodkiem;
 • jest przygotowany do prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej, m.in. w zakresie przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka.

 

 

Absolwent studiów II stopnia:

 • potrafi sprawować profesjonalną opiekę nad kobietą w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu oraz kobietą  zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie;
 • może prowadzić badania naukowe i organizować prace podwładnych oraz nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską;
 • jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych
 • może przygotowywać i prowadzić edukację zdrowotną wybranego środowiska dydaktyczno-wychowawczego, realizując proces kształcenia położnych.   

 

 

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANA Z KIERUNKIEM

 

MATERIAŁY DODATKOWE NA TEMAT KIERUNKU:

 PREZENTACJA W PROGRAMIE POWER POINT

ulotka „Kim jest Położna” Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej