Opłaty

UWAGA!

Studenci I roku studiów na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM dokonują opłaty za legitymację studencką w kwocie 17 zł na indywidualne konto bankowe podane w umowie o warunkach odpłatności na usługi edukacyjne związane z kształceniem (§5 ust. 10)

Opłata za legitymację i indeks:
Opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej -17 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe Uczelni:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.: 46116022447230200000000000
z dopiskiem „opłata za  ELS”.

Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta.

Opłata za dyplom:
Opłatę za wydanie dyplomu (60 zł) należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe Uczelni:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.: 46116022447230200000000000
z dopiskiem „opłata za dyplom" i podaniem nr albumu studenta.

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE:
Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.
Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe.
Studenci, za których czesne opłaca firma/instytucja zobowiązani są poinformować o tym Dziekanat oraz podać dane firmy zgodnie z załączonym poniżej wnioskiem.
[Wniosek o wystawienie faktury VAT]
Osoba odpowiedzialna za wystawianie faktur:
mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl