Kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne

UCHWAŁA NR 73/2020 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOz dnia 14 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021, PDF, 150 KB [pobierz plik - aktualizacja efektów uczenia się, studia II stopnia]

efekty uczenia się - studia I stopnia [plik do pobrania, PDF, 247 KB]

koncepcja kształcenia [plik do pobrania]

zapraszamy do zapoznania się z prezentacją kierunku

PROCEDURA ODBYCIA PRAKTYK WAKACYJNYCH

PRAKTYKI REALIZOWANE SĄ WEDŁUG PROGRAMU STUDIÓW LUB NA ZASADZIE WOLONTARIATU (WALKA Z COVID-19) - ODBYWAJĄ SIĘ W DOWOLNYCH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat zasad odbycia praktyk wakacyjnych.

ODBYCIE PRAKTYK WAKACYJNYCH KROK PO PROKU:

Warunki, które musi spełnić student:
1.    Skontaktować się z Biurem Spraw Studenckich celem potwierdzenia ważności badań lekarskich:
•    WZW typu. B
•    nosicielstwo Salmonella – Shigella


2.    Skontaktować się z dziekanatem celem potwierdzenia ważności zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

3.    Przesłać do dziekanatu skan ubezpieczenia NNW obejmujący termin odbywania praktyki.

4.    Po spełnieniu powyższych warunków Student, który chce odbyć praktyki wakacyjne powinien skontaktować się z Jednostką, która realizuje program praktyk  i potwierdzić, czy dana jednostka:

a.    podpisze porozumienie z Uczelnią – „wzór porozumienia”


lub

b.    wystawi oświadczenie podpisane przez Kierownika/Dyrektora, w którym zobowiąże się do zapewnienia studentowi bezpiecznych warunków odbywania praktyk - stosowne do aktualnego stanu zagrożenia wywoływanego wirusem SARS-CoV-2 


5.    Po ustaleniu z Jednostką, Student przesyła mailowo skan podania o umożliwienie odbycia praktyki wakacyjnej (zwracając się do Prodziekana swojego kierunku, na adres mailowy dziekanatu) z  informacją o preferowanej przez Jednostkę formie przyjęcia studenta (porozumienie/oświadczenie).
a.    w przypadku porozumienia, student zobowiązany jest do przesłania dodatkowo w treści maila poniższych danych: 
•    pełna nazwa i adres Jednostki
•    tytuł, stanowisko, imię i nazwisko osoby podpisującej porozumienia z ramienia Jednostki
b.    w przypadku wystawienia oświadczenia Student zobowiązany jest do przesłania jego skanu do dziekanatu

Po spełnieniu powyższych wytycznych i akceptacji podania przez Prodziekana, dziekanat umawia się ze Studentem na odbiór skierowania, które student zanosi do Jednostki by móc rozpocząć odbywanie praktyki.


STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

praktyka po 1 roku [plik do pobrania]

praktyka po 2 roku [plik do pobrania]

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

praktyka po 1 roku [plik do pobrania]

SUGEROWANE MIEJSCA PRAKTYK WAKACYJNYCH

placówki z lat wcześniejszych, w których nasi studenci odbywali praktyki [plik do pobrania]

baza placówek, w których jest szansa na przyjęcie studenta zdrowia publicznego na praktyki wakacyjne [plik do pobrania]

program kształcenia na r. ak. 2020/2021 [pobierz program 2020/2021]

program kształcenia na r. ak. 2019/2020 [pobierz program 2019/2020]

UCHWAŁA NR 71/2020 SENATUWARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych  pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021, PDF, 559 KB [pobierz plik - program kształcenia studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne]

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY SENATU  NR 49 Z DNIA 29 czerwca 2020 r., PDF, 2,2 MB [pobierz plik - program kształcenia studia I stopnia]