Dyplomowanie

 

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

 KIEROWNIK

ZAKŁADU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski

 

1.      ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

Egzamin złożony jest z trzech części: praktycznej, ustnej oraz pisemnej. Każdy student składa egzamin w ciągu dwóch dni. Pierwszego dnia przeprowadzana jest część praktyczna oraz ustna, natomiast drugiego dnia część pisemna. Egzamin rozpoczyna się od części praktycznej. Uzyskanie oceny pozytywnej z części praktycznej warunkuje przystąpienie do części ustnej. Uzyskanie oceny niedostatecznej z egzaminu praktycznego lub ustnego skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu. Uzyskanie oceny niedostatecznej z części pisemnej skutkuje niezaliczeniem tej części egzaminu. Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych podczas części praktycznej, ustnej oraz pisemnej stanowi ocenę końcową z egzaminu dyplomowego.   

 

2.      PRZEBIEG PRAKTYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU

 

a.       Część praktyczna egzaminu odbywa się w pracowni fantomowej Zakładu

b.      Studenci przystępują do egzaminu w losowo dobranych zespołach trzyosobowych

c.       Egzamin polega na przeprowadzeniu zadania praktycznego z zakresu pierwszej pomocy podstawowej (BLS), kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), zaawansowanych zabiegów ratujących życie (ALS) oraz zaawansowanych zabiegów ratujących życie w urazach (ATLS).

d.      Zadanie praktyczne przeprowadzane jest z zastosowaniem manekinów BLS, ALS i ATLS oraz sprzętu trenażowego niezbędnego do realizacji procedur w w/w zakresie.

e.       Podczas zadania praktycznego student otrzymuje do realizacji losowo wybrany scenariusz kliniczny, do wykonania w warunkach symulacji na manekinie. Treść zadań zawiera załącznik nr 2.

f.       Podczas realizacji wylosowanego scenariusza student kieruje medycznymi czynnościami ratunkowymi w warunkach symulacji, dwie pozostałe osoby z zespołu asystują w wykonywaniu zadania.

g.      W trakcie egzaminu student powinien wykazać się umiejętnościami podstawowymi i kierunkowymi dla zawodu ratownika medycznego

h.      Student jest zobowiązany do samodzielnego podejmowania decyzji podczas zadania egzaminacyjnego.

i.        Przedstawiciele Komisji Egzaminacyjnej obserwują studenta zwracając uwagę na podejmowane decyzje, sposób wykonywania wymaganych procedur oraz umiejętność kierowania zespołem.

 

3.      PRZEBIEG USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU

 

a.       Podczas ustnej części egzaminu student zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na trzy pytania z zakresu medycyny ratunkowej. Treść pytań zawiera zagadnienia z zakresu BLS, KPP, ALS i ATLS oraz organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

b.      Student losuje pytania z przygotowanych zawczasu zestawów pytań.

c.       Aby uzyskać ocenę pozytywną należy odpowiedzieć na wszystkie pytania minimum na ocenę dostateczną.

 

4.      PRZEBIEG PISEMNEJ CZĘŚCI EGZAMINU

 

a.       Pisemna część egzaminu polega na rozwiązaniu testu.

b.      Do części pisemnej egzaminu przystępują tylko studenci, którzy uzyskali ocenę pozytywną z ustnej części egzaminu dyplomowego.

c.       Egzamin pisemny odbywa się w sali umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie zadań.

d.      Test złożony jest z 50 pytań. Do każdego pytania przypisano pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa

e.       Studenci rozwiązują test w czasie 60 minut.

f.       Aby uzyskać ocenę pozytywną należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 30 pytań (60%).

 

5.      KRYTERIA OCENY EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

Egzamin praktyczny i ustny

 

a.       Egzamin praktyczny i ustny oceniany jest przez członków Komisji Egzaminacyjnej według karty egzaminu (załącznik nr 1)

b.      Podczas egzaminu praktycznego oceniane są składowe zawarte w poniższej tabeli. Każda ze składowych, która dotyczy danego scenariusza przypadku oceniana jest w skali od 2 do 5. Ocena końcowa z egzaminu praktycznego stanowi średnią arytmetyczną w/w ocen w zaokrągleniu do 0.5. Popełnienie błędu krytycznego z którejkolwiek ze składowych wymienionych w karcie egzaminacyjnej, co skutkuje otrzymaniem oceny 2 za tę składową skutkuje oceną niedostateczną z egzaminu praktycznego.

 

 

Badanie ABCDE

 

 

Tlenoterapia

 

 

Farmakoterapia

 

 

Rozpoznanie rytmu EKG

 

 

Elektroterapia

 

 

Inne procedury

 

 

Ogólne wrażenie (kierownik)

 

 

Ocena z egzaminu praktycznego

 

 

 

OCENA

 

Uwagi:

 

 

 

 

 

c.       Podczas egzaminu ustnego oceniane są trzy pytania, każde w skali od 2 do 5. Ocena końcowa z egzaminu praktycznego stanowi średnią arytmetyczną w/w ocen w zaokrągleniu do 0.5. Otrzymanie oceny 2 z odpowiedzi na jedno pytanie skutkuje oceną niedostateczną z egzaminu ustnego.

 

Egzamin pisemny

a.       Za każdą poprawną odpowiedź zaznaczoną w arkuszu odpowiedzi student otrzymuje 1 punkt. Łączna, możliwa liczba punktów do uzyskania wynosi 50 punktów. Poniższa tabela obrazuje zależność pomiędzy liczbą uzyskanych punktów a oceną z części pisemnej egzaminu.

 

 

PUNKTY

OCENA

48-50

BARDZO DOBRA

46-47

PONAD DOBRA

41-45

DOBRA

39-40

DOŚĆ DOBRA

30-38

DOSTATECZNA

29-PONIŻEJ

NIEDOSTATECZNA