• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Ratownictwo medyczne

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Studia na kierunku ratownictwo medyczne prowadzone są w formie 3-letnich studiów I stopnia (wyłącznie w trybie dziennym). 

 

Ratownictwo medyczne, studia I stopnia

 
 

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Wydział Nauki o Zdrowiu kształci studentów ratownictwa medycznego w oparciu o: 

1.Krajowe Ramy Kwalifikacji

2.Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami.

3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

5.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. 

6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

7.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego.

8.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

9.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

10.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

11.Aktualizowane wytyczne Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji.

Nadrzędnym celem kształcenia jest przekazywanie studentom aktualnej wiedzy medycznej oraz umiejętności praktycznych i kompetencji pozwalających na udzielanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego na najwyższym poziomie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa własnego i pacjenta, kształtowanie nienagannej postawy etyczno-moralnej, a także umiejętności zarządzania pracą własną i całego zespołu. Koncepcja kształcenia uwzględnia kompetencje zawodowe ratownika medycznego określone na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz standardów medycznych. 

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne powinien wykonywać swój zawód ze szczególna starannością, przejawiając empatię w relacji z pacjentem, jego rodziną oraz ze współpracownikami, znać i respektować prawa pacjenta oraz zapewniać bezpieczeństwo informacji i poufność danych. Absolwent powinien mieć świadomość własnych ograniczeń i wynikająca z tego konieczność ustawicznego kształcenia. 

Koncepcja kształcenia oparta jest o potrzeby rynku pracy. Grupa zawodowa ratowników medycznych jest w Polsce młodą grupą zawodową, która wymaga kształcenia nowych kadr oraz stałego monitorowania ich rozwoju. Absolwent kierunku ratownictwo medyczne powinien być przygotowany do pełnienia roli kierownika podstawowego zespołu ratownictwa medycznego oraz pracy w ramach swoich kompetencji we wszystkich jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Przyjęta koncepcja kształcenia jest spójna z misją Uczelni i jest realizowana poprzez stwarzanie optymalnych warunków nauczania, rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, stałe doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej oraz systemy  wsparcia studentów i pracowników, a także stałe podnoszenie jakości kształcenia. Uczelnia wspiera rozwój naukowy kadry oraz udział studentów w pracach naukowych realizowanych na Wydziale i Uczelni. 

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata, tj. 6 semestrów, łączna liczba godzin 3800, w tym 320 godzin praktyk.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • rozpoznawać stany nagłe, określać rodzaje i stopnie zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym;
 • określać stopnie występującego zagrożenia dla życia lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy lub wypadku;
 • zabezpieczać osoby znajdujące się w miejscu awarii, katastrofy, wypadku i przeciwdziałać zwiększaniu liczby ofiar;
 • zapewniać opiekę medyczną ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczych, prognozować zachowania osób objętych zagrożeniem, zapobiegać wystąpieniu paniki;
 • posługiwać się medycznymi skalami oceny stanu ogólnego i ciężkości urazów oraz dokonywać ratowniczej oceny stanu ofiar awarii, katastrofy lub wypadku;
 • ustalać kolejność udzielania poszkodowanym ratowniczych świadczeń zdrowotnych i ewakuacji, w zależności od ich stanu ogólnego, rodzaju i stopnia odniesionych obrażeń oraz warunków w miejscu zdarzenia;
 • współuczestniczyć w organizacji ewakuacji ludzi z zagrożonego rejonu;
 • wykonywać medyczne czynności ratunkowe w miejscu i w warunkach katastrof, awarii i wypadków;
 • rozpoznawać stan utraty przytomności, oceniać jej stopnie, zabezpieczać funkcje życiowe osoby nieprzytomnej metodami bezprzyrządowymi oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego;
 • prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową bezprzyrządową oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego i leków stosowanych w ratownictwie medycznym;
 • objaśniać działanie stosowanych w ratownictwie medycznym leków oraz reakcje somatyczne po ich podaniu;
 • udzielać, z zachowaniem procedur medycznych, świadczeń zdrowotnych osobom w stanach nagłych, w szczególności w miejscach publicznych;
 • pełnić ratowniczy nadzór medyczny nad poszkodowanymi i chorymi w miejscu zdarzenia i w czasie transportu;
 • wykonywać medyczne czynności ratunkowe w ramach państwowych i niepaństwowych systemów ratowniczych;
 • organizować i szkolić zakładowe służby ratownictwa medycznego;
 • popularyzować wiedzę ratowniczą we wszystkich środowiskach;
 • współdziałać w procesie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowanym w systemie szkolnym i pozaszkolnym.

Absolwent powinien prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy; utrzymywać w pełnej gotowości stacjonarne i mobilne punkty ratownicze; komunikować się z chorym i poszkodowanym; współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.