KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

Konkurs na najlepszą prace dyplomową dotyczącą suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Rada Ekspercka Krajowej Rady Suplementów i Odżywek  ogłasza III edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie. 

Prace dyplomowe oznaczają prace na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktorskim.

Uczestnictwo w Konkursie mogą zgłaszać

•             uczestnicy w imieniu własnym

•             uczelnia, na której została złożona i obroniona praca dyplomowa, w imieniu uczestnika i za jego pisemną zgodą

 

Prace dyplomowe powinny spełniać poniższe warunki:

•             zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim

•             zostały obronione w terminie od  31 października 2016 r. do 31 października 2018 r.

•             zostały złożone i obronione na Uczelni;

•             praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry

•             nie zostały przygotowane przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia, pracownika członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani przez członka rodziny osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.

 

Prace dyplomowe zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie jury składające się z 3 członków Rady Eksperckiej reprezentujących Stały Komitet Rady. Jury posiłkować się będzie opinią 2 ekspertów Rady wybranych w zależności od tematyki zgłoszonych prac, w tym eksperta sprawozdawcy. Jury wyłoni najlepszą pracę oraz, jeśli tak zdecyduje, prace wyróżnione; może również odstąpić od przyznania nagrody

Skład jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

Ocenie w ramach konkursu podlegać będzie:

                •             wartość merytoryczna pracy;

                •             nowatorski i twórczy charakter pracy;

                •             poziom edytorski pracy.

 

Nagrodę na wniosek jury (Rady Eksperckiej) przyznaje Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i jest nią staż (min. miesięczny) w firmie zainteresowanej tematem pracy (z grona członków KRSIO lub spośród sponsorów Konkursu). Nagrodą może być również (zamiennie) nagroda pieniężna w wys. 2000,00 zł.

 

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 

Katarzyna Wójcicka

Przewodnicząca Rady Eksperckiej

 

e-mail: k.wojcicka@krsio.org.pl

GSM +48 605 949 120

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY