• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
  • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Zdrowie publiczne

OPŁATY ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

Szanowni Państwo,

Studenci oraz kandydaci na studia, zainteresowani podjęciem kształcenia na drugim kierunku studiów proszeni są o zapoznanie z treścią art. 170 a i art. 181 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie Wyższym  w brzmieniu obowiązującym od 01.10.2011r.

W szczególności proszę zwrócić uwagę, że student, który na pierwszym roku studiów podjętych na drugim kierunku studiów stacjonarnych nie spełnił kryteriów o którym mowa w art. 181 ust. 1 Ustawy, jest zobowiązany wnieść opłaty za pierwszy rok studiów przed rozpoczęciem semestru następującego bezpośrednio po pierwszym roku studiów podjętych na Uczelni bez wnoszenia opłat. W takim przypadku opłaty za pierwszy rok studiów i za kolejne lata studiów Student zobowiązuje się regulować w kwotach i terminach przewidzianych dla studentów studiów niestacjonarnych, ustalonych w Zarządzeniu Rektora i Uchwale Senatu, z zastrzeżeniem terminu zapłaty za pierwszy rok określonym w zdaniu poprzednim

Wyjaśnia się, że odpłatna nauka z zastrzeżeniem art. 171 a ust 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym na studiach stacjonarnych na drugim kierunku dotyczy studentów, którzy naukę na studiach stacjonarnych na pierwszym kierunku, bez wnoszenia opłat, rozpoczęli w roku akademickim 2011/2012 i zostali przyjęci na studia na drugi kierunek po zakończeniu roku akademickiego 2011/2012.

------------------------------------------------------------------------------------

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

Ogłoszenia dla studentów zdrowia publicznego

FAKULTETY REKTORA

08/09/2014 - 09:07

Zapraszamy na fakultety pod patronatem 

Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych Prof. dra hab. n. med. Marka Kulusa

w roku akademickim 2014/2015

Jeszcze więcej

Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent

Język migany

Kultura zachowań – savoir vivre

Warsztat naukowca

Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie 

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

Płatność za drugi i kolejny kierunek

29/07/2014 - 10:04

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

17/07/2014 - 11:43

z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2014/2015

OPŁATY

 

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

 

 

 
 

DZIEKANAT

Studia I stopnia

Magdalena Bala
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 565
magdalena.bala@wum.edu.pl

Studia stacjonarne II stopnia

mgr Agnieszka Kubiszewska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 559
agnieszka.kubiszewska@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne II stopnia
Kursy specjalizacyjne
Wystawianie faktur

mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr inż. Małgorzata Hys-Witkowska
pokój 510, tel.: (0-22) 57 20 588
malgorzata.hys-witkowska@wum.edu.pl

Zajęcia z Wychowania Fizycznego: wszystkie informacji na stronie:  http://swfis.wum.edu.pl/ 


SEMESTR ZIMOWY 2014/2015  NOWE!!!!!!!!!! 
PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE 
Zdrowie publiczne, studia stacjonarne I stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I roku:Ostatnia aktualizacja: 16.09.2014 [plan zajęć XLS]
  • plan zajęć dla studentów II roku:Ostatnia aktualizacja:  16.09.2014 [plan zajęć XLS]
  • plan zajęć dla studentów III roku:Ostatnia aktualizacja09.09.2014 [plan zajęć XLS][mikrobiologia] 

Zdrowie publiczne, studia stacjonarne II stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I roku: Ostatnia aktualizacja  09.09.2014 [plan zajęć XLS
  • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja 09.09.2014 [plan zajęć XLS


Zdrowie publiczne, studia niestacjonarne II stopnia:


  • plan zajęć dla studentów I roku: Ostatnia aktualizacja: 09.09.2014 [plan zajęć XLS]
  • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 09.09.2014 [plan zajęć XLS]

SESJA

 SESJA ZIMOWA 2014/2015    NOWE!!!!!!!!!! 

Zdrowie publiczne 
Ostatnia aktualizacja 09.09.2014
[pobierz plik XLS] 

POPRAWKOWA SESJA ZIMOWA 2014/2015

Zdrowie publiczne 
Ostatnia aktualizacja
[pobierz plik XLS]