• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
  • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Zdrowie publiczne

BADANIA LEKARSKIE

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

Ogłoszenia dla studentów zdrowia publicznego

Grupy Dziekańskie

01/10/2014 - 08:56

Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu informuje, że nie ma żadnej możliwości zmian, przeniesień, między przydzielonymi grupami dziekańskimi (seminaryjnymi)

STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

FAKULTETY REKTORA

08/09/2014 - 09:07

Zapraszamy na fakultety pod patronatem 

Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych Prof. dra hab. n. med. Marka Kulusa

w roku akademickim 2014/2015

Jeszcze więcej

Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent

Język migany

Kultura zachowań – savoir vivre

Warsztat naukowca

Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie 

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

OPŁATY

 

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

 

 

 
 

DZIEKANAT

Studia I stopnia 1,2 rok

Magdalena Bala
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 565
magdalena.bala@wum.edu.pl

Studia stacjonarne II stopnia

mgr Agnieszka Kubiszewska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 559
agnieszka.kubiszewska@wum.edu.pl

Studia I stopnia 3 rok
Studia niestacjonarne II stopnia

Kursy specjalizacyjne
Wystawianie faktur

mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr inż. Małgorzata Hys-Witkowska
pokój 510, tel.: (0-22) 57 20 588
malgorzata.hys-witkowska@wum.edu.pl

Zajęcia z Wychowania Fizycznego: wszystkie informacji na stronie:  http://swfis.wum.edu.pl/ 

SEMESTR LETNI 2014/2015  NOWE!!!!!!!!!! 
PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE 
Zdrowie publiczne, studia stacjonarne I stopnia:
 

Zdrowie publiczne, studia stacjonarne II stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I roku: Ostatnia aktualizacja  02.04.2015 [plan zajęć XLS] (02.04, 16.04, 14.05)
  • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja 26.03.2015 [plan zajęć XLS] (zmiana RZ)

Zdrowie publiczne, studia niestacjonarne II stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I roku: Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015 [plan zajęć XLS] (zmiana PZ)
  • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 16.02.2015 [plan zajęć XLS] 

SESJA

 SESJA ZIMOWA 2014/2015   

Zdrowie publiczne 
Ostatnia aktualizacja 27.01.2015
[pobierz plik XLS] 

POPRAWKOWA SESJA ZIMOWA 2014/2015

Zdrowie publiczne 
Ostatnia aktualizacja 17.02.2015
[pobierz plik XLS] 

SESJA LETNIA 2014/2015    

Zdrowie publiczne 
Ostatnia aktualizacja 22.01.2015
[pobierz plik XLS]