• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Zdrowie publiczne

BADANIA LEKARSKIE

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

Ogłoszenia dla studentów zdrowia publicznego

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

23/09/2015 - 15:02

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-minist...

Wnioski należy złożyć do 30 września w swoim Dziekanacie

PŁATNOŚCI

07/09/2015 - 15:32

Rozłożenie płatności na raty

Wniosek w sprawie rozłożenia opłaty na raty student zobowiązany jest złożyć w

Dziekanacie i skierować do właściwego Dziekana. Wnioski w sprawie rozłożenia

płatności na raty opłat dotyczących semestru zimowego studentów I-szego roku

studiów należy składać do dnia 1 października danego roku akademickiego. W

pozostałych przypadkach wnioski o rozłożenie płatności na raty należy składać w

Dziekanacie nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia semestru, którego

dotyczy wniosek. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez

rozpoznania. Wniosek złożony w terminie skutkuje wstrzymaniem obowiązku

zapłaty do dnia wskazanego w decyzji.

Zwolnienie z opłat w całości lub w części

Wniosek o zwolnienie z części lub całości opłaty ze wskazaniem okresu, którego

ono dotyczy, zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie”, student składa we właściwym

Dziekanacie w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem semestru, a w

przypadku opłat za semestr zimowy studentów I-szego roku studiów do dnia 1

października danego roku akademickiego. Wnioski złożone po tym terminie będą

pozostawione bez rozpoznania, chyba że student wykaże, że okoliczności

uzasadniające wniosek zaistniały po wyznaczonym wyżej terminie.

Studia doktoranckie

Wniosek w sprawie rozłożenia płatności na raty doktorant zobowiązany jest

skierować do Dziekana za pośrednictwem Dziekanatu Studiów Doktoranckich, w

terminie do 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego - dla doktorantów na Iszym

roku oraz do 30 dni przed terminem rozpoczęcia roku akademickiego w

przypadku pozostałych doktorantów (tj. od II roku). Wniosek złożony w terminie

skutkuje wstrzymaniem obowiązku zapłaty do dnia wskazanego w decyzji.

UWAGA

Wnioski składane po wyznaczonych terminach nie będą przyjmowane.

Uchwała nr 56/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • Załącznik do uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29 czerwca 2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 1 do Załącznika do Uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Załącznika do Uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015 r.
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Załącznika do Uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015 r.
  [pobierz pdf]

GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU

30/06/2015 - 13:02

Szanowni Państwo!

W okresie wakacyjnym (01.07-30.09)

we ŚRODY dziekanat studiów zaocznych czynny do godz. 15.00

w PIĄTKI dziekanaty bedą nieczynne

OPŁATY

 

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

 

 

 
 

DZIEKANAT

Studia I stopnia 1,2 rok

Magdalena Bala
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 565
magdalena.bala@wum.edu.pl

Studia stacjonarne II stopnia

mgr Agnieszka Kubiszewska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 559
agnieszka.kubiszewska@wum.edu.pl

Studia I stopnia 3 rok
Studia niestacjonarne II stopnia

Kursy specjalizacyjne
Wystawianie faktur

mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A, tel.: (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr inż. Małgorzata Hys-Witkowska
pokój 510, tel.: (0-22) 57 20 588
malgorzata.hys-witkowska@wum.edu.pl

Zajęcia z Wychowania Fizycznego: wszystkie informacji na stronie:  http://swfis.wum.edu.pl/ 

SEMESTR ZIMOWY2015/2016 
PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE 
Zdrowie publiczne, studia stacjonarne I stopnia:
 
 • plan zajęć dla studentów I roku:Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015  [plan zajęć XLS]
 • plan zajęć dla studentów II roku:Ostatnia aktualizacja:  08.102015  [plan zajęć XLS] -zmiana OWI
 • plan zajęć dla studentów III roku:Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015  [plan zajęć XLS]- zmiana PO [mikrobiologia

Zdrowie publiczne, studia stacjonarne II stopnia:

Zdrowie publiczne, studia niestacjonarne II stopnia:

 • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015 [plan zajęć XLS] 

SESJA

SESJA LETNIA POPRAWKOWA 2014/2015    

Zdrowie publiczne 
Ostatnia aktualizacja 25.08.2015
[pobierz plik XLS]  


SESJA ZIMOWA 2015/2016

Zdrowie publiczne 
Ostatnia aktualizacja 04.09.2015
[pobierz plik XLS]