• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Pielęgniarstwo

Ogłoszenia dla studentów pielęgniarstwa

Płatność za drugi i kolejny kierunek

29/07/2014 - 10:04
pokaż

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2014/2015

17/07/2014 - 11:43
pokaż

UWAGA! ZMIANA GODZIN OTWARCIA DZIEKANATÓW!

 •  

  W okresie wakacyjnym dziekanaty będą czynne  Godziny otwarcia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE-wieczorowe STUDIA NIESTACJONARNE- zaoczne, pomostowe
  PONIEDZIAŁKI NIECZYNNE NIECZYNNE 
  WTORKI 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00
  ŚRODY

  11:00-15:00


  11:00-
  15:00

  CZWARTKI 9:00 -13:00 9:00 -13:00
  PIĄTKI

  NIECZYNNE

                  NIECZYNNE

09/07/2014 - 09:32
pokaż

„Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

 

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego do uczestnictwa w szkoleniu:

Kurs specjalistyczny

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

UWAGA!!!!!

Przedłużamy termin naboru na drugą edycję kursu do 2 września-serdecznie zapraszamy-organizator kształcenia

Program kursu – pobierz
Kurs jest realizowany w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Do projektu zapraszamy pielęgniarki/pielęgniarzy którzy:
-
 posiadają prawo wykonywania zawodu,
-
  aktualnie są zatrudnione w zawodzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

Osoby ubiegające się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
a)      wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru - pobierz);
b)      kopia prawa wykonywania zawodu;
c)      Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, w szczególności:
- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu z datą nie wcześniejszą niż 26.07. 2014,
albo
- oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Dodatkowo, uczestnicy na szkolenie otrzymają:

zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu – pobierz)
- wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych

 

materiały dydaktyczne

Organizacja i terminy realizacji:
Planowane są dwie edycje kursu

Edycja I - Data rozpoczęcia kursu. 3.09. 2014 r. Data zakończenia kursu – 15.11.2014 r.

Edycja II - Data rozpoczęcia kursu 10.09.2014 r. Data zakończenia kursu – 22.11.2014 r.

Termin składania dokumentów do 20.08.2014

Postępowanie kwalifikacyjne na obydwie edycje odbędzie się w dniu 26.08.2014r.

o godz. 10.00 dla edycji I,

o godz. 13.00 dla edycji II

Maksymalna liczba uczestników każdej edycji – 30 osób

W przypadku większej liczby osób zgłaszających zamiar uczestniczenia kryterium zakwalifikowania będzie test. Kandydaci zobowiązani są do udziału w kwalifikacji (egzamin testowy) w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

Informacje o sprawdzianie wiedzy umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora kształcenia: – http//www.wnoz.wum.edu.p

Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną

Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauki o Zdrowiu 

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

anna.rychlica@wum.edu.pl

barbara.knoff@wum.edu.pl

26/08/2014 - 10:36
pokaż

OPŁATY ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

Szanowni Państwo,

Studenci oraz kandydaci na studia, zainteresowani podjęciem kształcenia na drugim kierunku studiów proszeni są o zapoznanie z treścią art. 170 a i art. 181 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie Wyższym  w brzmieniu obowiązującym od 01.10.2011r.

W szczególności proszę zwrócić uwagę, że student, który na pierwszym roku studiów podjętych na drugim kierunku studiów stacjonarnych nie spełnił kryteriów o którym mowa w art. 181 ust. 1 Ustawy, jest zobowiązany wnieść opłaty za pierwszy rok studiów przed rozpoczęciem semestru następującego bezpośrednio po pierwszym roku studiów podjętych na Uczelni bez wnoszenia opłat. W takim przypadku opłaty za pierwszy rok studiów i za kolejne lata studiów Student zobowiązuje się regulować w kwotach i terminach przewidzianych dla studentów studiów niestacjonarnych, ustalonych w Zarządzeniu Rektora i Uchwale Senatu, z zastrzeżeniem terminu zapłaty za pierwszy rok określonym w zdaniu poprzednim

Wyjaśnia się, że odpłatna nauka z zastrzeżeniem art. 171 a ust 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym na studiach stacjonarnych na drugim kierunku dotyczy studentów, którzy naukę na studiach stacjonarnych na pierwszym kierunku, bez wnoszenia opłat, rozpoczęli w roku akademickim 2011/2012 i zostali przyjęci na studia na drugi kierunek po zakończeniu roku akademickiego 2011/2012.

------------------------------------------------------------------------------------

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

W prawej kolumnie klikaj na tytuły, żeby się przełączyć między zakładkami.

OPŁATY

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY - pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo, studia stacjonarne licencjackie, 3 rok (TYLKO)
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2013

[ pobierz plik RTF ]

 

BAZA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

DZIEKANAT

Studia stacjonarne I stopnia
II, III rok: mgr Renata Durlik

pokój 501, tel.: (0-22) 57 20 561
renata.durlik@wum.edu.pl

I rok: Barbara Klos
pokój 514, telefaks: (0-22) 57 20 535
barbara.klos@wum.edu.pl

Studia  II stopnia stacjonarne
Magdalena Michalak
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 566
magdalena.michalak@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne II stopnia -zaoczne

mgr Katarzyna Soćko
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 509
katarzyna.socko@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne I stopnia tzw. pomostowe
mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 514, tel.: (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

SESJA

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA 2013/2014


Pielęgniarstwo,


ostatnia aktualizacja  20.05.2014
[sesja letnia]  

 

SESJA POPRAWKOWA LETNIA 2013/2014

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr Marlena Gałuszewska
pokój 515, telefaks: (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska@wum.edu.pl

HARMONOGRAM OBRON [pobierz plik]

SEMESTR LETNI 2013/2014 UWAGA! PLANY MOGĄ ULEC ZMIANOM!

PLAN ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH:
ostatnia aktualizacja: 14.02.2014języki obce]

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne I stopnia:

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne II stopnia:

 • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 08.04.2014 [plan zajęć] [wykłady]
 • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 18.03.2014 [plan zajęć] [wykłady]
  przedmioty do wyboru [LISTA]

Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia:

 • plan zajęć dla studentów I roku: Ostatnia aktualizacja: 09.04.2014 [plan zajęć]
 • plan zajęć dla studentów II roku:Ostatnia aktualizacja: 02.06.2014 [plan zajęć

Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne I stopnia tzw. pomostowe: