• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
  • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Pielęgniarstwo

Ogłoszenia dla studentów pielęgniarstwa

„VII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu”

Władze Dziekańskie Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na VII Konferencję Naukową Wydziału, która odbędzie się dnia 22 maja 2015r. od godz. 12:00 w sali nr 8 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.

Podczas Konferencji już po raz siódmy zaprezentowane zostaną kolejne osiągnięcia naukowe Wydziału.

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka.

05/05/2015 - 10:44
pokaż

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

04/05/2015 - 11:56
pokaż

„Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego do uczestnictwa w szkoleniu:

Kurs specjalistyczny

Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

Program kursu – pobierz

Kurs jest realizowany w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Do projektu zapraszamy pielęgniarki/pielęgniarzy którzy:

-   posiadają prawo wykonywania zawodu,

-   aktualnie są zatrudnione w zawodzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

Osoby ubiegające się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

a)      wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru - pobierz);

b)      kopia prawa wykonywania zawodu;

c)      Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, w szczególności:

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu,

albo

- oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Dodatkowo, uczestnicy na szkolenie otrzymają:

·         zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu – pobierz)

·         wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych

·         materiały dydaktyczne

Organizacja i terminy realizacji:

Planowane są dwie edycje kursu

Edycja I – Data rozpoczęcia kursu 4.03.2015 r. Data zakończenia kursu – 9.05.2015r.

Terminy wykładów: 04-07 marca 2015r.; 18-21 marca 2015r. oraz 09-10 kwietnia 2015r.

Termin składania dokumentów do 27.02.2015

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 2.03.2015r. o godz.11.00

Edycja II – Data rozpoczęcia kursu 11.03.2015 r. Data zakończenia kursu – 9.05.2015r.

Terminy wykładów: 11-14 marca 2015r.; 25-28 marca 2015r. oraz 16-17 kwietnia 2015r.

Termin składania dokumentów do 6.03.2015

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 9.03.2015r. o godz.11.00

Maksymalna liczba uczestników każdej edycji – 30 osób

Informacje o sprawdzianie wiedzy umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora kształcenia: – http//www.wnoz.wum.edu.pl

Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną

Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauki o Zdrowiu 

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

anna.rychlica@wum.edu.pl

 

barbara.knoff@wum.edu.pl

04/02/2015 - 11:57
pokaż

SPECJALIZACJE

UWAGA!!!!!!!!!!!

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa NEFROLOGICZNEGO

Kwalifikacja na specjalizację 25 listopada 2014r. o godz. 11.00 na Ciołka 27

Zajęcia rozpoczynamy 5, 6  grudnia 2014r.

UWAGA!!!!!!!!!!!

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ZACHOWAWCZEGO

Kwalifikacja na specjalizację 25 listopada 2014r. o godz. 15.00 na Ciołka 27

Zajęcia rozpoczynamy 5, 6  grudnia 2014r.

Anna Rychlica - Organizator kształcenia tel. kom. 728 960 547

27/11/2014 - 10:21
pokaż

BADANIA LEKARSKIE

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

W prawej kolumnie klikaj na tytuły, żeby się przełączyć między zakładkami.

OPŁATY

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

DZIEKANAT

Studia stacjonarne I stopnia
II, III rok: mgr Renata Durlik

pokój 501, tel.: (0-22) 57 20 561
renata.durlik@wum.edu.pl

I rok::mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 514, tel.: (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl

Studia  II stopnia stacjonarne
Magdalena Michalak
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 566
magdalena.michalak@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne II stopnia -zaoczne

mgr Katarzyna Soćko
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 509
katarzyna.socko@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne I stopnia tzw. pomostowe
mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 514, tel.: (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

SESJA

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA 2014/2015

Pielęgniarstwo,

ostatnia aktualizacja  23.04.2015
[sesja letnia]  

 

 

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr Marlena Gałuszewska
pokój 515, telefaks: (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska@wum.edu.pl

 
SEMESTR LETNI 2014/2015 UWAGA! PLANY MOGĄ ULEC ZMIANOM!

PLAN ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH:
ostatnia aktualizacja: 08.04.2015 [ języki obce]

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne I stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 21.05.2015 [plan zajęć] [wykłady] 
  • plan zajęć dla studentów II rokuOstatnia aktualizacja: 14.05.2015  [plan zajęć] [wykłady
  • plan zajęć dla studentów III rokuOstatnia aktualizacja: 20.02.2015  [plan zajęć] [wykłady]  

Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne II stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 17.04.2015  [plan zajęć] [wykłady]
  • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 16.04.2015  [plan zajęć] [wykłady]
    przedmioty do wyboru [LISTA]

Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia:

  • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 16.02.2015  [plan zajęć]
  • plan zajęć dla studentów II rokuOstatnia aktualizacja: 20.03.2015  [plan zajęć