• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Pielęgniarstwo

Ogłoszenia dla studentów pielęgniarstwa

SEMINARIUM

18/04/2014 - 10:49
pokaż

Kurs specjalistyczny w zakresie opieki geriatrycznej

 UWAGA- NOWY KURS!!!!!!!!!!!!!!

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Pielęgniarki POZ chcące uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu opieki geriatrycznej do uczestnictwa w szkoleniu:

Kurs specjalistyczny w zakresie opieki geriatrycznej

Kurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Do kursu zapraszamy pielęgniarki zatrudnione w POZ, które:

a) w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) mają status pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (zobacz wymogi ustawy); 

b) są zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

c) posiadają prawo wykonywania zawodu;

d) złożą wymagane dokumenty.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

a) wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru - pobierz);

b) kopia prawa wykonywania zawodu;

c) dokument potwierdzający zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej: zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie pracownika;

d) skierowanie wydane przez pracodawcę (fakultatywnie);

e) deklaracja uczestnictwa w projekcie (wg wzoru - pobierz);

f) oświadczenie Uczestnika Kursu dotyczące przetwarzania danych osobowych (wg wzoru - pobierz); 

g) zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (wg wzoru - pobierz);.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dodatkowo uczestnicy otrzymają:

 •  zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu - pobierz)
 •  wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych
 •  materiały dydaktyczne 

Organizacja i terminy realizacji:

 • zajęcia odbywają się w Warszawie ul. Ciołka 27
 • edycja kursu obejmuje 2 zjazdy po 3 dni (łącznie 6 dni)
 • planowane są 4 odrębne edycje kursu w następujących terminach:

I. edycja: 22 – 24.05.2014   i   29 - 31.05.2014  termin składania dokumentów  do  16.05.2014

II. edycja: 26 – 28.06.2014   i   03 – 05.07.2014  termin składania dokumentów  do  18.06.2014

III. edycja: 04 – 06.09.2014   i   25 – 27.09.2014  termin składania dokumentów  do  01.09.2014

IV. edycja: 02 - 04.10. 2014   i   09 – 11.10.2014  termin składania dokumentów  do  26.09.2014     

Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:

Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o przysyłanie wypełnionych dokumentów pocztą, faxem lub drogą elektroniczną.

Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

Warszawski Uniwersytet Medyczny                                                 Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Wydział Nauki o Zdrowiu                                  lub                         Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

ul. Żwirki i Wigury 61  V p. pok. 501A                                              ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

tel.(022)572-05-64; fax.(022)572-05-99                                         tel.(22)877-35-97 lub 728 960 547

elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl                                                   anna.rychlica@wum.edu.pl

 
16/04/2014 - 12:55
pokaż

Zapraszamy na fakultety pod patronatem Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych Prof. dr. hab. n. med. Marka Kulusa

Zapraszamy na fakultety pod patronatem 

Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych

Prof. dr. hab. n. med. Marka Kulusa

w roku akademickim 2013/2014

Kultura zachowań – savoir vivre

Warsztat naukowca

Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

Rejestracja uczestników od 20 stycznia 2014 r.

Szczegółowe informacje o fakultetach i elektronicznej rejestracji dostępne na stronie http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

27/01/2014 - 16:18
pokaż

ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY

NOWE KURSY I SPECJALIZACJE 2014

https://wnoz.wum.edu.pl/oferta/kursy

 

23/01/2014 - 13:30
pokaż

OPŁATY ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

Szanowni Państwo,

Studenci oraz kandydaci na studia, zainteresowani podjęciem kształcenia na drugim kierunku studiów proszeni są o zapoznanie z treścią art. 170 a i art. 181 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie Wyższym  w brzmieniu obowiązującym od 01.10.2011r.

W szczególności proszę zwrócić uwagę, że student, który na pierwszym roku studiów podjętych na drugim kierunku studiów stacjonarnych nie spełnił kryteriów o którym mowa w art. 181 ust. 1 Ustawy, jest zobowiązany wnieść opłaty za pierwszy rok studiów przed rozpoczęciem semestru następującego bezpośrednio po pierwszym roku studiów podjętych na Uczelni bez wnoszenia opłat. W takim przypadku opłaty za pierwszy rok studiów i za kolejne lata studiów Student zobowiązuje się regulować w kwotach i terminach przewidzianych dla studentów studiów niestacjonarnych, ustalonych w Zarządzeniu Rektora i Uchwale Senatu, z zastrzeżeniem terminu zapłaty za pierwszy rok określonym w zdaniu poprzednim

Wyjaśnia się, że odpłatna nauka z zastrzeżeniem art. 171 a ust 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym na studiach stacjonarnych na drugim kierunku dotyczy studentów, którzy naukę na studiach stacjonarnych na pierwszym kierunku, bez wnoszenia opłat, rozpoczęli w roku akademickim 2011/2012 i zostali przyjęci na studia na drugi kierunek po zakończeniu roku akademickiego 2011/2012.

------------------------------------------------------------------------------------

BADANIA LEKARSKIE

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do:
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
Izba Przyjęć 
Tel. 22 33 55 261-264-265-330
Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza  

postępowanie studentów po ekspozycji na zakażenie HIV

W prawej kolumnie klikaj na tytuły, żeby się przełączyć między zakładkami.

OPŁATY

Opłata za legitymację i indeks

Opłaty za wydanie legitymacji elektronicznej (17 zł) oraz indeksu (4 zł), w łącznej wysokości 21 zł, należy wpłacić na podane poniżej konto bankowe uczelni:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem „opłata za indeks oraz ELS”
Prosimy pamiętać o wpisaniu dokładnych danych wpłacającego, jak również o podaniu nr albumu studenta

Opłata za dyplom 60 zł
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
nr rach.70 1240 6960 6324 2000 0000 0000
z dopiskiem opłata za dyplom i numerem albumu

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek studenta.

Po upływie tego terminu wystawianie faktury VAT nie będzie możliwe. Read more »

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY - pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo, studia stacjonarne licencjackie, 3 rok (TYLKO)
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2013

[ pobierz plik RTF ]

 

BAZA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

DZIEKANAT

Studia stacjonarne I stopnia
I i II rok: mgr Renata Durlik

pokój 501, tel.: (0-22) 57 20 561
renata.durlik@wum.edu.pl

III rok: Barbara Klos
pokój 514, telefaks: (0-22) 57 20 535
barbara.klos@wum.edu.pl

Studia  II stopnia stacjonarne
mgr Karolina Ludwiczak
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 566
karolina.szczypior@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne II stopnia -zaoczne

 mgr inż. Barbara Rutkowska
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 798
barbara.rutkowska@wum.edu.pl

mgr Katarzyna Soćko
pokój 501, tel. (0-22) 57 20 509
katarzyna.socko@wum.edu.pl

Studia niestacjonarne I stopnia tzw. pomostowe
mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
pokój 514, tel.: (0-22) 57 20 799
edyta.orlik@wum.edu.pl

Zobacz też: Rady pedagogiczne (sprawdź opiekuna roku)

SESJA

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA 2013/2014


Pielęgniarstwo,


ostatnia aktualizacja  15.04.2014
[sesja zimowa]  

PLANY ZAJĘĆ

Osobą odpowiedzialną za programy studiów oraz harmonogramy zajęć jest:
mgr Marlena Gałuszewska
pokój 515, telefaks: (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska@wum.edu.plHARMONOGRAM OBRON [pobierz plik]SEMESTR LETNI 2013/2014 UWAGA! PLANY MOGĄ ULEC ZMIANOM!


PLAN ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH:
ostatnia aktualizacja: 14.02.2014języki obce]Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne I stopnia:Pielęgniarstwo, studia  stacjonarne II stopnia: • plan zajęć dla studentów I rokuOstatnia aktualizacja: 08.04.2014 [plan zajęć] [wykłady]

 • plan zajęć dla studentów II roku: Ostatnia aktualizacja: 18.03.2014 [plan zajęć] [wykłady]
  przedmioty do wyboru [LISTA]

Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia: • plan zajęć dla studentów I roku: Ostatnia aktualizacja: 09.04.2014 [plan zajęć]

 • plan zajęć dla studentów II roku:Ostatnia aktualizacja: 03.04.2014 [plan zajęć

Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne I stopnia tzw. pomostowe: