Obowiązujące akty prawne

UTS - Ułatwiony Tok Studiów 

ITS - Indywidualny Tok Studiów - Regulamin Indywidualnego Toku Studiów (ITS) na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 §8 Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

"1. Dziekan lub odpowiednio prodziekan na wniosek studenta może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia wyrażając zgodę odpowiednio na: indywidualny tok studiów - ITS lub ułatwiony tok studiów - UTS.

2. Indywidualny Tok Studiów (ITS) może być przyznany studentowi osiągającemu wybitne wyniki w nauce, celem umożliwienia mu pogłębiania wiedzy oraz zapewnienia swobodnego udziału w pracach zespołów naukowo-badawczych (...)".

"3. Ułatwiony Tok Studiów (UTS) może być przyznany studentowi jeżeli jego sytuacja życiowa nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem studiów, w szczególności w przypadku:

a) niepełnosprawności lub choroby

b) odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku lub specjalności

c) sprawowania opieki nad dzieckiem

4. Ułatwiony tok studiów może polegać w szczególności na modyfikacji systemu odbywania zajęć i egzaminów, jak również zmianie porządku zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów.

5. Student ubiegający się o przyznanie UTS przygotowuje do akceptacji dziekana harmonogram zaliczeń i egzaminów przewidzianych na dany rok akademicki z podziałem na semestry - zgodnie z obowiązującym studenta programem studiów - oraz warunki zaliczeń uzgodnione przez studenta i zaakceptowane przez nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za realizację tych przedmiotów w danym roku akademickim lub odpowiednio w danym semestrze.

6. UTS jest przyznawany na okres jednego roku akademickiego, rozpoczynający się wraz z początkiem roku akademickiego na jaki został przyznany lub z dniem określonym w decyzji dziekana.

7. Dziekan może cofnąć decyzję przyznającą studentowi prawo studiowania w ramach UTS w przypadku nieprzestrzegania przez studenta ustaleń wynikających z wyrażenia zgody na realizację przez studenta UTS, bądź niewywiązywania się przez studenta z podstawowych obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu albo nieprzestrzegania innych przepisów obowiązujących na Uczelni. 

8. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych.

9. Studia według Ułatwionego Toku Studiów nie mogą prowadzić do wcześniejszego ukończenia studiów".