• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

DZIEŃ REKTORSKI

 • 07.11.2014 | 14:46

  Szanowni Państwo, Przypominamy

SPECJALIZACJE

 • 31.10.2014 | 11:01

  UWAGA!!!!!!!!!!!

  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa NEFROLOGICZNEGO

  Kwalifikacja na specjalizację 25 listopada 2014r. o godz. 11.00 na Ciołka 27

  Zajęcia rozpoczynamy 5, 6  grudnia 2014r.

  UWAGA!!!!!!!!!!!

  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ZACHOWAWCZEGO

  Kwalifikacja na specjalizację 25 listopada 2014r. o godz. 15.00 na Ciołka 27

  Zajęcia rozpoczynamy 5, 6  grudnia 2014r.

  Anna Rychlica - Organizator kształcenia tel. kom. 728 960 547

XIX Konkurs o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia

 • 27.10.2014 | 10:38

  Zarząd Fundacji Crescendum Est - Polonia uprzejmie zawiadamia, że Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 13/R/2014 - w dniu 30 września 2014 roku - o otwarciu XIX Konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia.
  Stypendia przyznawane przez Fundację służyć mają realizacji marzeń edukacyjnych polskiej młodzieży, w szczególności poprzez finansowanie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych.
  Zaproszenie do udziału w Konkursie o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia kierowane jest do młodych ludzi, będących obywatelami polskimi, posiadającymi w Polsce stałe miejsce zamieszkania.
  Warunkiem zakwalifikowania wniosku - w ramach XIX Konkursu o stypendium jest złożenie do 31 grudnia 2014 roku wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu Fundacji:

  Fundacja Crescendum Est - Polonia
  Al. J. Ch. Szucha 9
  00-580 Warszawa

  Nowy kwestionariusz wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Fundacji z zakładce: Dokumenty.
  Informujemy, że umowa o stypendium podpisywana z laureatami Konkursu przewiduje zobowiązanie zwycięzcy do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przepracowanie co najmniej 5 lat. Gwarancją wypełnienia tego zobowiązania jest podpis na wekslu "in blanco". W przypadku nie wykonania tego postanowienia, stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.

  W imieniu Fundacji Crescendum Est - Polonia zapraszamy wybitnych studentów i młodych absolwentów do udziału w XIX Konkursie o stypendium Fundacji. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi około 15 kwietnia 2015 roku.
  Kwestionariusz, regulamin, statut oraz sylwetki stypendystów dostępne są na stronie Fundacji Crescendum Est - Polonia.  

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego

 • 02.10.2014 | 10:57

  Uwaga !!!

  przed zalogowaniem do Systemu, należy zapoznać się z Ogólnymi Zasadami Rejestracji na Zajęcia z Wychowania Fizycznego !!!

   Rejestracja i zapisy na zajęcie odbędą się 03 października (piątek) o godzinie 16:00.

   Przypominamy, iż  rejestracja na zajęcia wymaga nowego loginu i hasła, stare są automatycznie anulowane.

   Zajęcia rozpoczynają się 06 października 2014 roku.

   W razie jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z sekretariatem Studium WFiS -022 5720 528, 529 lub studiumwfis@wum.edu.pl

  STRONA WWW STUDIUM WFiS

Grupy Dziekańskie

 • 01.10.2014 | 7:56

  Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu informuje, że nie ma żadnej możliwości zmian, przeniesień, między przydzielonymi grupami dziekańskimi (seminaryjnymi)

DYŻURY DZIEKANÓW

 • 29.09.2014 | 12:49

  Uwaga!

  Nowe godziny dyżurów Prodziekanów poszczególnych kierunków.

  https://wnoz.wum.edu.pl/wladze

  Przypominamy, że na spotkanie przychodzimy tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się za posrednictwem swojego dziekanatu. Ponadto na spotkanie zapraszamy z podaniem, na którym opisujemy sprawę, z którą zgłaszamy się do Prodziekana.

STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Inauguracja roku akademickiego na WNoZ

 • 16.09.2014 | 14:59

  Szanowni Państwo, 

  Dnia 09.10.2014 roku o godzinie 13.30 w Auli B Centrum Dydaktycznego

  odbędzie się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Nauki o Zdrowiu.

  W związku z powyższym serdecznie zapraszamy studentów pierwszych lat na Uroczystość.

  Dziekan Wydziału ogłasza godziny dziekańskie dla studentów pierwszych roczników

  w godzinach 13.00-14.45.

FAKULTETY REKTORA

 • 08.09.2014 | 8:07

  Zapraszamy na fakultety pod patronatem 

  Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych Prof. dra hab. n. med. Marka Kulusa

  w roku akademickim 2014/2015

  Jeszcze więcej

  Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent

  Język migany

  Kultura zachowań – savoir vivre

  Warsztat naukowca

  Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

  Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie 

  www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

   

Kursy i specjalizacje

 • 26.08.2014 | 13:06


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego do uczestnictwa w szkoleniu:

  Kurs specjalistyczny

  „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

  Kurs jest realizowany w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  PROGRAM

  Do projektu zapraszamy pielęgniarki/pielęgniarzy którzy:

  -   posiadają prawo wykonywania zawodu,

  -   aktualnie są zatrudnione w zawodzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

  Osoby ubiegające się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

  a)      wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru - pobierz);

  b)      kopia prawa wykonywania zawodu;

  c)      Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, w szczególności:

  - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed kwalifikacją,

  albo

  - oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej.

  Warunki uczestnictwa:

  Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

  Dodatkowo, uczestnicy na szkolenie otrzymają:

  ·         zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu – pobierz)

  ·         wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych

  ·         materiały dydaktyczne

  Organizacja i terminy realizacji:

  Planowana  jest III edycja kursu w Szpitalu Powiatowym w Wołominie

  Termin składania dokumentów do 15.09.2014

  Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 17.09.2014r.

  Maksymalna liczba uczestników każdej edycji – 30 osób

  Informacje o sprawdzianie wiedzy umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora kształcenia: – http//www.wnoz.wum.edu.p

  Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:

  Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną

  Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Wydział Nauki o Zdrowiu 

  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

  Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

  ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

  tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

  anna.rychlica@wum.edu.pl

  barbara.knoff@wum.edu.pl

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Terapeutów Środowiskowych chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu opieki geriatrycznej do uczestnictwa w szkoleniu: 

  Kurs doskonalący dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej

  Kurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   PROGRAM

  Do kursu zapraszamy terapeutów środowiskowych, którzy:

  a)posiadają zaświadczenie potwierdzające kompetencje terapeuty środowiskowego,                      i posiadają aktualne zatrudnienie w opiece środowiskowej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w sektorze ochrony zdrowia

  lub posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonują obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. Nr 140, poz. 1146, z późn. zm.), 

  b)są zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą , o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),  

  Warunki uczestnictwa:

  Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

  Dodatkowo, uczestnicy na szkolenie otrzymają:

  zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu – pobierz)

  wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych

  materiały dydaktyczne

  Dokumenty wymagane od kandydatów:

  a. wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru wniosku-pobierz); 

  b. kopia zaświadczenia potwierdzającego kompetencje terapeuty środowiskowego lub zaświadczenie wydane przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego, potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi; 

  c. dokument potwierdzający zatrudnienie w podmiocie leczniczym: zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie kandydata na kurs; 

  d. deklaracja uczestnictwa w projekcie (wg wzoru-pobierz ) ; 

  e. oświadczenia Uczestnika Kursu dotyczące przetwarzania danych osobowych (wg wzoru-pobierz ); 

  f. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (wg wzoru - pobierz). 

  Organizacja i termin realizacji kursu: 

  Zajęcia odbywają się w Warszawie, przy ul. Ciołka 27

  planowane są dwa zjazdy , po 3 dni ( łącznie 6 dni)

  6 dni w następujących terminach:  17–19 października oraz 23–25 października  2014r.

  Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów najpóźniej do dnia 30 września  2014 r.
  Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o przysyłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną,  najpóźniej do dnia 31 lipca 2014 r.

  Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny                                                 

  Wydział Nauki o Zdrowiu 

  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego                                 

  Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

  ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

  tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547                                                                 

  anna.rychlica@wum.edu.pl