• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Wesołych Świąt

 • 18.04.2014 | 10:50

  RADOSNYCH, RODZINNYCH, SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

  ŻYCZĄ PRACOWNICY DZIEKANATU WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU

  http://zigzap-bajki.pinger.pl/m/5929993

SEMINARIUM

KONFERENCJA POŁOŻNA - WCZORAJ - DZIŚ - JUTRO

 • 17.04.2014 | 9:24

  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ETYKI

  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POŁOŻNYCH

  PRZY ZAKŁADZIE DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEJ,

  WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU

  WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

  ZAPRASZAJĄ NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

  Z OKAZJI DNIA POŁOŻNEJ 

  POŁOŻNA – Wczoraj - Dziś - Jutro 

  Konferencji będzie towarzyszyła promocja książki

  „Od Szkoły Babienia po Uniwersytet”

  8 maja 2014 

  Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

  ul. ks. Trojdena 2a, Aula A 

Kurs specjalistyczny w zakresie opieki geriatrycznej

 • 15.04.2014 | 15:08

   UWAGA- NOWY KURS!!!!!!!!!!!!!!

   
   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Pielęgniarki POZ chcące uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu opieki geriatrycznej do uczestnictwa w szkoleniu:

  Kurs specjalistyczny w zakresie opieki geriatrycznej

  Kurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Do kursu zapraszamy pielęgniarki zatrudnione w POZ, które:

  a) w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) mają status pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (zobacz wymogi ustawy); 

  b) są zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

  c) posiadają prawo wykonywania zawodu;

  d) złożą wymagane dokumenty.

  Dokumenty wymagane od kandydatów:

  a) wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru - pobierz);

  b) kopia prawa wykonywania zawodu;

  c) dokument potwierdzający zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej: zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie pracownika;

  d) skierowanie wydane przez pracodawcę (fakultatywnie);

  e) deklaracja uczestnictwa w projekcie (wg wzoru - pobierz);

  f) oświadczenie Uczestnika Kursu dotyczące przetwarzania danych osobowych (wg wzoru - pobierz); 

  g) zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (wg wzoru - pobierz);.

  Warunki uczestnictwa:

  Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dodatkowo uczestnicy otrzymają:

  •  zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu - pobierz)
  •  wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych
  •  materiały dydaktyczne 

  Organizacja i terminy realizacji:

  • zajęcia odbywają się w Warszawie ul. Ciołka 27
  • edycja kursu obejmuje 2 zjazdy po 3 dni (łącznie 6 dni)
  • planowane są 4 odrębne edycje kursu w następujących terminach:

  I. edycja: 22 – 24.05.2014   i   29 - 31.05.2014  termin składania dokumentów  do  16.05.2014

  II. edycja: 26 – 28.06.2014   i   03 – 05.07.2014  termin składania dokumentów  do  18.06.2014

  III. edycja: 04 – 06.09.2014   i   25 – 27.09.2014  termin składania dokumentów  do  01.09.2014

  IV. edycja: 02 - 04.10. 2014   i   09 – 11.10.2014  termin składania dokumentów  do  26.09.2014     

  Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:

  Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o przysyłanie wypełnionych dokumentów pocztą, faxem lub drogą elektroniczną.

  Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny                                                 Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

  Wydział Nauki o Zdrowiu                                  lub                         Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

  ul. Żwirki i Wigury 61  V p. pok. 501A                                              ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

  tel.(022)572-05-64; fax.(022)572-05-99                                         tel.(22)877-35-97 lub 728 960 547

  elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl                                                   anna.rychlica@wum.edu.pl

   

PILNE!!!

 • 13.03.2014 | 16:55

  BADANIA LEKARSKIE

  Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

  Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

  nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
  nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

PUBLIC HEALTH WORKFORCE DEVELOPMENT

Zapraszamy na fakultety pod patronatem Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych Prof. dr. hab. n. med. Marka Kulusa

 • 27.01.2014 | 16:15

  Zapraszamy na fakultety pod patronatem 

  Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych

  Prof. dr. hab. n. med. Marka Kulusa

  w roku akademickim 2013/2014

  Kultura zachowań – savoir vivre

  Warsztat naukowca

  Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

  Rejestracja uczestników od 20 stycznia 2014 r.

  Szczegółowe informacje o fakultetach i elektronicznej rejestracji dostępne na stronie http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

ZAPRASZAMY

OPŁATY 2013/2014

 • 09.08.2013 | 13:27

  UWAGA!!!!!!!!!!!

  Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

  Opłaty za studia i drugi kierunek!!!!

   

  Zarządzenie nr 35/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM [pobierz pdf]
  • załącznik nr 4 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM [pobierz pdf]

OPŁATY ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

 • 24.10.2012 | 11:29

  UWAGA!!!!
  Szanowni Państwo,

  Studenci oraz kandydaci na studia, zainteresowani podjęciem kształcenia na drugim kierunku studiów proszeni są o zapoznanie z treścią art. 170 a i art. 181 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie Wyższym  w brzmieniu obowiązującym od 01.10.2011r.
  W szczególności proszę zwrócić uwagę, że student, który na pierwszym roku studiów podjętych na drugim kierunku studiów stacjonarnych nie spełnił kryteriów o którym mowa w art. 181 ust. 1 Ustawy, jest zobowiązany wnieść opłaty za pierwszy rok studiów przed rozpoczęciem semestru następującego bezpośrednio po pierwszym roku studiów podjętych na Uczelni bez wnoszenia opłat. W takim przypadku opłaty za pierwszy rok studiów i za kolejne lata studiów Student zobowiązuje się regulować w kwotach i terminach przewidzianych dla studentów studiów niestacjonarnych, ustalonych w Zarządzeniu Rektora i Uchwale Senatu, z zastrzeżeniem terminu zapłaty za pierwszy rok określonym w zdaniu poprzednim
  Wyjaśnia się, że odpłatna nauka z zastrzeżeniem art. 171 a ust 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym na studiach stacjonarnych na drugim kierunku dotyczy studentów, którzy naukę na studiach stacjonarnych na pierwszym kierunku, bez wnoszenia opłat, rozpoczęli w roku akademickim 2011/2012 i zostali przyjęci na studia na drugi kierunek po zakończeniu roku akademickiego 2011/2012.