• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • 17.07.2014 | 11:43

  z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2014/2015

UWAGA! ZMIANA GODZIN OTWARCIA DZIEKANATÓW!

 • 09.07.2014 | 9:32
  •  

   W okresie wakacyjnym dziekanaty będą czynne   Godziny otwarcia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE-wieczorowe STUDIA NIESTACJONARNE- zaoczne, pomostowe
   PONIEDZIAŁKI NIECZYNNE NIECZYNNE 
   WTORKI 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00
   ŚRODY

   11:00-15:00


   11:00-
   15:00

   CZWARTKI 9:00 -13:00 9:00 -13:00
   PIĄTKI

   NIECZYNNE

                   NIECZYNNE

„Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

 • 07.07.2014 | 12:25

   

  Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego do uczestnictwa w szkoleniu:

  Kurs specjalistyczny

  Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

  Program kursu – pobierz
  Kurs jest realizowany w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Do projektu zapraszamy pielęgniarki/pielęgniarzy którzy:
  -
   posiadają prawo wykonywania zawodu,
  -
    aktualnie są zatrudnione w zawodzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

  Osoby ubiegające się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
  a)      wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru - pobierz);
  b)      kopia prawa wykonywania zawodu;
  c)      Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, w szczególności:
  - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu z datą nie wcześniejszą niż 26.07. 2014,
  albo
  - oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej.

  Warunki uczestnictwa:

  Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

  Dodatkowo, uczestnicy na szkolenie otrzymają:

  zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu – pobierz)
  - wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych

   

  materiały dydaktyczne

  Organizacja i terminy realizacji:
  Planowane są dwie edycje kursu

  Edycja I - Data rozpoczęcia kursu. 3.09. 2014 r. Data zakończenia kursu – 15.11.2014 r.

  Edycja II - Data rozpoczęcia kursu 10.09.2014 r. Data zakończenia kursu – 22.11.2014 r.

  Termin składania dokumentów do 20.08.2014

  Postępowanie kwalifikacyjne na obydwie edycje odbędzie się w dniu 26.08.2014r.

  o godz. 10.00 dla edycji I,

  o godz. 13.00 dla edycji II

  Maksymalna liczba uczestników każdej edycji – 30 osób

  W przypadku większej liczby osób zgłaszających zamiar uczestniczenia kryterium zakwalifikowania będzie test. Kandydaci zobowiązani są do udziału w kwalifikacji (egzamin testowy) w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

  Informacje o sprawdzianie wiedzy umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora kształcenia: – http//www.wnoz.wum.edu.p

  Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:

  Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną

  Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Wydział Nauki o Zdrowiu 

  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

  Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

  ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

  tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

  anna.rychlica@wum.edu.pl

  barbara.knoff@wum.edu.pl

Zarządzenie nr 5/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • 28.04.2014 | 11:03

  z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2014 roku

KURSY

 • 15.04.2014 | 15:08

  UWAGA!!!! Trwa nabór na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa:

  1. nefrologicznego

  2. opieki długoterminowej

  3. zachowawczego

  a także nadal na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa:

  - kardiologicznego

  - chirurgicznego

  - anestezjologicznego i intensywnej opieki

  Serdecznie zapraszamy - organizator kształcenia

  szczegółowe informacje pod tel. kom. 728 960 547

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA!!!!!!!!!!  dotyczy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

  Kwalifikacja na specjalizację odbędzie się 2 września o godz. 10.00 w ZPS, przy ul. Erazma Ciołka 27. Proszę zarezerwować czas do około godz. 14.00.

  05 września o godz. 16.00 - spotkanie organizacyjne - zwolnienia z bloku ogólnozawodowego

  06, 07, 19, 20, 21  września od godz. 9.00 - 15.00 zajęcia z bloku ogólnozawodowego

  03, 04, 05, 24, 25, 26  października od godz. 9.00 - 15.00 zajęcia z bloku ogólnozawodowego

  Szczegółowy harmonogram zajęć będzie podany w dniu kwalifikacji.

  Z poważaniem-organizator kształcenia

  -----------------------------------------------------------------------------------

  DOTYCZY  KURSU  GERIATRYCZNEGO  DLA  PIELĘGNIAREK  POZ

  W związku z dużym zainteresowaniem wszystkimi edycjami kursu geriatrycznego planowany jest test kwalifikacyjny na poszczególne edycje - po wcześniejszym zóżeniu kompletu dokumentów (zgodnie z terminami określonymi w ofercie)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

   KURS  SPECJALISTYCZNY PIELĘGNOWANIE  W  CHOROBACH NARZĄDU  WZROKU

  Termin rekrutacji do 23 czerwca  2014r.

  Po szczegółowe informacje zapraszamy  http://wnoz.wum.edu.pl/oferta/kursy

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Terapeutów Środowiskowych chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu opieki geriatrycznej do uczestnictwa w szkoleniu: 

  Kurs doskonalący dla terapeutów środowiskowych

  w zakresie opieki geriatrycznej

  Kurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   

   

   PROGRAM

  KURSY: http://wnoz.wum.edu.pl/oferta/kursy

PILNE!!!

 • 13.03.2014 | 16:55

  BADANIA LEKARSKIE

  Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

  Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

  nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
  nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

PUBLIC HEALTH WORKFORCE DEVELOPMENT

ZAPRASZAMY

OPŁATY 2013/2014

 • 09.08.2013 | 13:27

  UWAGA!!!!!!!!!!!

  Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

  Opłaty za studia i drugi kierunek!!!!

   

  Zarządzenie nr 35/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM [pobierz pdf]
  • załącznik nr 4 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM [pobierz pdf]

OPŁATY ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

 • 24.10.2012 | 11:29

  UWAGA!!!!
  Szanowni Państwo,

  Studenci oraz kandydaci na studia, zainteresowani podjęciem kształcenia na drugim kierunku studiów proszeni są o zapoznanie z treścią art. 170 a i art. 181 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie Wyższym  w brzmieniu obowiązującym od 01.10.2011r.
  W szczególności proszę zwrócić uwagę, że student, który na pierwszym roku studiów podjętych na drugim kierunku studiów stacjonarnych nie spełnił kryteriów o którym mowa w art. 181 ust. 1 Ustawy, jest zobowiązany wnieść opłaty za pierwszy rok studiów przed rozpoczęciem semestru następującego bezpośrednio po pierwszym roku studiów podjętych na Uczelni bez wnoszenia opłat. W takim przypadku opłaty za pierwszy rok studiów i za kolejne lata studiów Student zobowiązuje się regulować w kwotach i terminach przewidzianych dla studentów studiów niestacjonarnych, ustalonych w Zarządzeniu Rektora i Uchwale Senatu, z zastrzeżeniem terminu zapłaty za pierwszy rok określonym w zdaniu poprzednim
  Wyjaśnia się, że odpłatna nauka z zastrzeżeniem art. 171 a ust 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym na studiach stacjonarnych na drugim kierunku dotyczy studentów, którzy naukę na studiach stacjonarnych na pierwszym kierunku, bez wnoszenia opłat, rozpoczęli w roku akademickim 2011/2012 i zostali przyjęci na studia na drugi kierunek po zakończeniu roku akademickiego 2011/2012.