• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Inauguracja roku akademickiego na WNoZ

 • 16.09.2014 | 15:59

  Szanowni Państwo, 

  Dnia 09.10.2014 roku o godzinie 13.30 w Auli B Centrum Dydaktycznego

  odbędzie się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Nauki o Zdrowiu.

  W związku z powyższym serdecznie zapraszamy studentów pierwszych lat na Uroczystość.

  Dziekan Wydziału ogłasza godziny dziekańskie dla studentów pierwszych roczników

  w godzinach 13.00-14.45.

FAKULTETY REKTORA

 • 08.09.2014 | 9:07

  Zapraszamy na fakultety pod patronatem 

  Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych Prof. dra hab. n. med. Marka Kulusa

  w roku akademickim 2014/2015

  Jeszcze więcej

  Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent

  Język migany

  Kultura zachowań – savoir vivre

  Warsztat naukowca

  Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

  Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie 

  www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

   

Kursy i specjalizacje

 • 26.08.2014 | 14:06


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego do uczestnictwa w szkoleniu:

  Kurs specjalistyczny

  „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

  Kurs jest realizowany w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  PROGRAM

  Do projektu zapraszamy pielęgniarki/pielęgniarzy którzy:

  -   posiadają prawo wykonywania zawodu,

  -   aktualnie są zatrudnione w zawodzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

  Osoby ubiegające się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

  a)      wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru - pobierz);

  b)      kopia prawa wykonywania zawodu;

  c)      Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, w szczególności:

  - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed kwalifikacją,

  albo

  - oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej.

  Warunki uczestnictwa:

  Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

  Dodatkowo, uczestnicy na szkolenie otrzymają:

  ·         zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu – pobierz)

  ·         wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych

  ·         materiały dydaktyczne

  Organizacja i terminy realizacji:

  Planowana  jest III edycja kursu w Szpitalu Powiatowym w Wołominie

  Termin składania dokumentów do 15.09.2014

  Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 17.09.2014r.

  Maksymalna liczba uczestników każdej edycji – 30 osób

  Informacje o sprawdzianie wiedzy umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora kształcenia: – http//www.wnoz.wum.edu.p

  Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:

  Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną

  Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Wydział Nauki o Zdrowiu 

  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

  Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

  ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

  tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

  anna.rychlica@wum.edu.pl

  barbara.knoff@wum.edu.pl

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Terapeutów Środowiskowych chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu opieki geriatrycznej do uczestnictwa w szkoleniu: 

  Kurs doskonalący dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej

  Kurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   PROGRAM

  Do kursu zapraszamy terapeutów środowiskowych, którzy:

  a)posiadają zaświadczenie potwierdzające kompetencje terapeuty środowiskowego,                      i posiadają aktualne zatrudnienie w opiece środowiskowej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w sektorze ochrony zdrowia

  lub posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonują obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. Nr 140, poz. 1146, z późn. zm.), 

  b)są zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą , o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),  

  Warunki uczestnictwa:

  Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

  Dodatkowo, uczestnicy na szkolenie otrzymają:

  zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu – pobierz)

  wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych

  materiały dydaktyczne

  Dokumenty wymagane od kandydatów:

  a. wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru wniosku-pobierz); 

  b. kopia zaświadczenia potwierdzającego kompetencje terapeuty środowiskowego lub zaświadczenie wydane przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego, potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi; 

  c. dokument potwierdzający zatrudnienie w podmiocie leczniczym: zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub oświadczenie kandydata na kurs; 

  d. deklaracja uczestnictwa w projekcie (wg wzoru-pobierz ) ; 

  e. oświadczenia Uczestnika Kursu dotyczące przetwarzania danych osobowych (wg wzoru-pobierz ); 

  f. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (wg wzoru - pobierz). 

  Organizacja i termin realizacji kursu: 

  Zajęcia odbywają się w Warszawie, przy ul. Ciołka 27

  planowane są dwa zjazdy , po 3 dni ( łącznie 6 dni)

  6 dni w następujących terminach:  17–19 października oraz 23–25 października  2014r.

  Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów najpóźniej do dnia 30 września  2014 r.
  Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o przysyłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną,  najpóźniej do dnia 31 lipca 2014 r.

  Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny                                                 

  Wydział Nauki o Zdrowiu 

  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego                                 

  Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

  ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

  tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547                                                                 

  anna.rychlica@wum.edu.pl

   

 • 26.08.2014 | 10:37

  UWAGA!!!!!!

  Zapraszamy na kurs specjalistyczny: pielęgnowanie w chorobach narządu wzroku- przedłużamy termin rekrutacji do 3 września 2014r. Rozpoczęcie zajęć 13 września 2014r.

   

  Serdecznie zapraszamy-organizator kształcenia podyplomowego

Płatność za drugi i kolejny kierunek

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • 17.07.2014 | 11:43

  z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2014/2015

UWAGA! ZMIANA GODZIN OTWARCIA DZIEKANATÓW!

 • 09.07.2014 | 9:32
  •  

   W okresie wakacyjnym dziekanaty będą czynne   Godziny otwarcia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE-wieczorowe STUDIA NIESTACJONARNE- zaoczne, pomostowe
   PONIEDZIAŁKI NIECZYNNE NIECZYNNE 
   WTORKI 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00
   ŚRODY

   11:00-15:00


   11:00-
   15:00

   CZWARTKI 9:00 -13:00 9:00 -13:00
   PIĄTKI

   NIECZYNNE

                   NIECZYNNE

„Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

 • 07.07.2014 | 12:25

   

  Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego do uczestnictwa w szkoleniu:

  Kurs specjalistyczny

  Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

  UWAGA!!!!!

  Przedłużamy termin naboru na drugą edycję kursu do 2 września-serdecznie zapraszamy-organizator kształcenia

  Program kursu – pobierz
  Kurs jest realizowany w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Do projektu zapraszamy pielęgniarki/pielęgniarzy którzy:
  -
   posiadają prawo wykonywania zawodu,
  -
    aktualnie są zatrudnione w zawodzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

  Osoby ubiegające się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
  a)      wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru - pobierz);
  b)      kopia prawa wykonywania zawodu;
  c)      Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, w szczególności:
  - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu z datą nie wcześniejszą niż 26.07. 2014,
  albo
  - oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej.

  Warunki uczestnictwa:

  Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

  Dodatkowo, uczestnicy na szkolenie otrzymają:

  zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu – pobierz)
  - wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych

   

  materiały dydaktyczne

  Organizacja i terminy realizacji:
  Planowane są dwie edycje kursu

  Edycja I - Data rozpoczęcia kursu. 3.09. 2014 r. Data zakończenia kursu – 15.11.2014 r.

  Edycja II - Data rozpoczęcia kursu 10.09.2014 r. Data zakończenia kursu – 22.11.2014 r.

  Termin składania dokumentów do 20.08.2014

  Postępowanie kwalifikacyjne na obydwie edycje odbędzie się w dniu 26.08.2014r.

  o godz. 10.00 dla edycji I,

  o godz. 13.00 dla edycji II

  Maksymalna liczba uczestników każdej edycji – 30 osób

  W przypadku większej liczby osób zgłaszających zamiar uczestniczenia kryterium zakwalifikowania będzie test. Kandydaci zobowiązani są do udziału w kwalifikacji (egzamin testowy) w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

  Informacje o sprawdzianie wiedzy umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora kształcenia: – http//www.wnoz.wum.edu.p

  Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:

  Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną

  Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Wydział Nauki o Zdrowiu 

  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

  Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

  ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

  tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

  anna.rychlica@wum.edu.pl

  barbara.knoff@wum.edu.pl

Zarządzenie nr 5/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • 28.04.2014 | 11:03

  z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2014 roku

KURSY

 • 15.04.2014 | 15:08

  UWAGA!!!! Trwa nabór na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa:

  1. nefrologicznego

  2. opieki długoterminowej

  3. zachowawczego

  a także nadal na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa:

  - kardiologicznego

  - chirurgicznego

  - anestezjologicznego i intensywnej opieki

  Serdecznie zapraszamy - organizator kształcenia

  szczegółowe informacje pod tel. kom. 728 960 547

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA!!!!!!!!!!  dotyczy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

  Kwalifikacja na specjalizację odbędzie się 2 września o godz. 10.00 w ZPS, przy ul. Erazma Ciołka 27. Proszę zarezerwować czas do około godz. 14.00.

  05 września o godz. 16.00 - spotkanie organizacyjne - zwolnienia z bloku ogólnozawodowego

  06, 07, 19, 20, 21  września od godz. 9.00 - 15.00 zajęcia z bloku ogólnozawodowego

  03, 04, 05, 24, 25, 26  października od godz. 9.00 - 15.00 zajęcia z bloku ogólnozawodowego

  Szczegółowy harmonogram zajęć będzie podany w dniu kwalifikacji.

  Z poważaniem-organizator kształcenia

  -----------------------------------------------------------------------------------

  DOTYCZY  KURSU  GERIATRYCZNEGO  DLA  PIELĘGNIAREK  POZ

  W związku z dużym zainteresowaniem wszystkimi edycjami kursu geriatrycznego planowany jest test kwalifikacyjny na poszczególne edycje - po wcześniejszym zóżeniu kompletu dokumentów (zgodnie z terminami określonymi w ofercie)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

   KURS  SPECJALISTYCZNY PIELĘGNOWANIE  W  CHOROBACH NARZĄDU  WZROKU

  Termin rekrutacji do 23 czerwca  2014r.

  Po szczegółowe informacje zapraszamy  http://wnoz.wum.edu.pl/oferta/kursy

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Terapeutów Środowiskowych chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu opieki geriatrycznej do uczestnictwa w szkoleniu: 

  Kurs doskonalący dla terapeutów środowiskowych

  w zakresie opieki geriatrycznej

  Kurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   

   

   PROGRAM

  KURSY: http://wnoz.wum.edu.pl/oferta/kursy